Scientific Data / Donnés scientifiques

My general CV, concerning my university and research work in social sciences and humanities, mostly in history (18th to 20th Centuries), historical and social anthropology, with engagements in social sphere and literature field – all with selected publications, is here: ENGLISH / FRANÇAIS.

I. MONOGRAFIJE / MONOGRAPHS / MONOGRAPHIES:

 • 2007: Taja Kramberger, Historiografska divergenca.

  Razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah [La divergence historiographique : le paradigme de Lumières et celle de l’historisme. Sur les structures épistémiques overte et close et sur leurs élaborations // Historiographic Divergence: The Enlightenment and Historist Paradigms. On Open and Closed Epistemic Structures and Their Elaborations]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007, 375 p. ISBN 978-961-6033-93-0. [COBISS.SI-ID 234096896]

– Historiographic Divergence – Summary in English

– Divergenza Storiografica – Riassunto (Italiano)

 • 2010: Taja Kramberger in Drago Braco Rotar, Univerza: kolegij ali dresura. O univerzitetni avtonomiji in njenih nasprotjih [Université : collegium ou dressure ? Sur l’autonomie universitaire et ses contraires], napisano med/written between/écrit entre 2009-2010, knjiga bi morala iziti pri Založbi Univerze v Ljubljani v letu 2010.

 • 2010: Taja Kramberger in Drago Braco Rotar, Misliti družbo, ki (se) sama ne misli [Penser la société qui ne (se) pense pas elle-même // To Think Society That Does Not Think (Itself)], Založba Sophia, Ljubljana, 2010.

– Kazalo

Uvod

– Ana Tominc, Review of the book Misliti družbo, ki (se) sama ne misli [To Think Society That Does Not Think (Itself)] – in English

 • 2011: Taja Kramberger in Drago Braco Rotar, Nevidne evidence. Misliti idola tribus [Évidences invisibles. Penser idola tribus // Invisible Evidences. Thinking idola tribus], Založba Sophia, Ljubljana, 2011 (v pripravi na tisk).

Nevidne evidence-Kazalo

Nevidne evidence-Uvod

Nevidne evidence-Celotna platnica-Whole Cover

 • 2012 (v pripravi/en préparation): Taja Kramberger, Licentia ubique docendi. Zgodovinskoantropološko oblikovanje univerz in univerzitetnih habitusov.

II. ZBORNIKI/ COLLECTIONS/ RECUEILS:

 1. 2003: Pierre Bourideu in Loïc Wacquant (Taja Kramberger – urednica),Neoliberalni novorek: zabeležke o novi planetarni vulgati“, “Penalizacija revščine in vzpon neoliberalizma,” Družboslovne razprave, avgust 2003, vol. 19, no. 43, pp. 57-63 in pp 65-75.

 2. 2006: Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant (Taja Kramberger in Drago Braco Rotar – urednika, soprevajalca), Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Kazalo; Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. 262 str.

2011/2012 (v pripravi / forthcoming): Afera Dreyfus in evropski državljanski prostor, znanstvena monografija [Affaire Dreyfus et l’espace civique européen, monographie scientifique, Taja Kramberger – ed.), Monitor ZSA, Koper, 2011.

III. UREDNIŠKO DELO / EDITORSHIP / TRAVAIL D’ÉDITEUR:

 1. 2001-2003: odgovorna urednica Monitorja ISH

 2. 2004-2011: odgovorna urednica Monitorja ZSARevije za zgodovinsko, socialno in druge antropologije (nadaljevanje Monitorja ISH); med letoma 2001 in 2011, ko smo revijo (po kadrovski čistki na FHŠ UP v letu 2010 – o tem glej tudi) ukinili, je izšlo skupaj 38 številk revije.

– Monitor ZSA, vol. XII, no. 1-2, 2010
Monitor ZSA, vol. XII, no. 3-4, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 2003: gostujoča urednica Družboslovnih razpravah (št. 43, 2003) za blok prevodov in izvirno besedilo z naslovom Dekonstrukcija neoliberalizma

 2. 2004: gostujoča urednica revije Apokalipsa za objavo prvega sklopa Dosjejev (št. 84/85, 2004; Dosjeji so povezani  s širšo javno literarno polemiko poleti 2004: 1. Odprto pismo Ministrstvu za kulturo, 2. dogodki na mednarodnem pisateljskem srečanju Vilenica 2004, 3. verbalno spolno nadlegovanje predsednika DSP, 4. Sporno poslovanje novega vodstva DSP – Društva slovenskih pisateljev)

 3. 2004: sourednica (z Gašperjem Malejem) publikacijo Različni jeziki / Linguaggi di-versi / Langages di-vers / Different Languages, Libris Koper, 2004 (v 10 jezikih)

 • bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

IV. ČLANKI / ARTICLES (zgodovinska antropologija, epistemologija družbenih ved, družbena kritika / historical anthropology, epistemology of social sciences, critique of society / histoire anthropologique, épistémologie des sciences sociales, critique de la société):

 • Taja Kramberger,Iz zgodovine intelektualcev : afera Dreyfus in francoski zgodovinarji” [De l’histoire des intellectuels : Affaire Dreyfus et les historiens français]. Monitor ZSA, 2008, vol. X, no. 1/2, pp. 25–81, ilustr. [COBISS.SI-ID 1592275]

 • Taja Kramberger,Afera Dreyfus in tiskani mediji” [L’Affaire Dreyfus et les médias imprimés]: Media Watch, 2008.

 • Taja Kramberger in Drago Rotar,Prehodi, prevodi, transferji: nekaj refrakcij skozi tekste in kontekste ob prevodih Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta” [Passages, traductions, transferts : quelques réfractions à travers les textes et contextes à propos des traductions de Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant]. V: Taja Kramberger in Drago Rotar, (ur.), Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant, Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Kazalo; Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, pp. 9–34. [COBISS.SI-ID 1213651]

 • KRAMBERGER, Taja, MIHELJ, Sabina, ROTAR, Drago B. Representations of the Nation and of the Other in the Slovenian Periodical Press before and after 1991: Engagements and Implications. V: Orlin Spassov (ur.), Quality press in Southeast Europe (The media in Southeast Europe). 1st ed. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum, 2004, pp. 276–305. [COBISS.SI-ID 216577280]

 • Taja Kramberger,Možnost in nujnost kritičnega intelektualca: k prevodoma Bourdieuja in Wacquanta” [Possibilité et nécessité de l’intellectuel critique : à propos des traductions de Bourdieu et Wacquant), Družboslovne razprave, avg. 2003, vol. 19, no. 43, pp. 49–55. [COBISS.SI-ID 595667]

 • Taja Kramberger,Od Joining the Club h grotesknosti slovenske adaptacije na neoliberalizem” [From Joining the Club to the Grotesque Slovenian Adaptation to Neoliberalisme / De L’adhésion au club à la grotesque adaptation slovène au néolibéralisme], Družboslovne razprave, vol. 19, no. 43, 2003, pp. 77–95.

 • Taja Kramberger, “L’inversion dans l’objectivation. : le mouvement régressif d’une culture provinciale faisant office de la culture nationale [Inverzija v objektivizaciji : regresivno gibanje provincialne kulture, ki nastopa v vlogi nacionalne kulture – povzetek]. En français dans le Monitor ISH, vol. IV, no. 1–4, 2002, pp. 53–70. [COBISS.SI-ID 21359202]

 • Taja Kramberger,Doxa et fama. O produkciji “javnega mnenja” in strategijah pozabe – elementi za mikroštudijo” [Doxa et fama. On production of “Public opinion” and Strategies of Oblivion / Doxa et fama. Sur la production de “l’opinion publique” et sur les stratégies de l’oubli], Družboslovne razprave, vol. XVIII, no. 41, dec. 2002, pp. 63–100. [COBISS.SI-ID 20786018]

 • Taja Kramberger, “Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije : spremna beseda [Maurice Halbwachs and the social frames of collective memory/Maurice Halbwachs et les cadres sociaux de la mémoire collective]; uvodna študija v slovenski prevode Halbwachsovega dela / introduction à la traduction slovène de La mémoire collective de Maurice Halbwachs. V: Maurice Halbwachs, Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001, pp. 211–258. [COBISS.SI-ID 694925]

 • bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

V. STROKOVNE, ZNANSTVENE IN AKADEMSKE ORGANIZACIJE / EXPERT, SCIENTIFIC AND ACADEMIC ORGANIZATIONS / ORGANISATIONS SPÉCIALISTES, SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES:

 • 2007-2009: Idejna pobudnica in predsednica Collegium artium – kolegija za kulturne prireditve na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Skupaj s študentkami in študenti in nekaj kolegicami in kolegi smo realizirali okoli 100 kulturnih, znanstvenih in umetniških dogodkov.

 • bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

VI. PREVODI TUJIH ZNANSTVENIH DEL (ČLANKI IN IZBORI POGLAVIJ IZ KNJIG) /TRANSLATIONS OF FOREIGN SCIENTIFIC TEXTS INTO SLOVENIAN (ARTICLES AND SELECTIONS FROM BOOKS) / TRADUCTIONS DES TEXTS SCIENTIFIQUES ÉTRANGERS EN SLOVÈNE (ARTICLES ET CHAPITRES CHOISIS DES LIVRES):

 • Marrou, Henry-Irénée. Zgodovina vzgoje v antiki : rimski svet. Didakta, februar/marec 2001, letn. 10, št. 56/57, str. 6-7 (prevajalka Taja Kramberger).

 • Valensi, Lucette in Wachtel, Nathan. Zgodovinska antropologija. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 155-172 (prevajalka Taja Kramberger).

 • Macey, David. Zgodovina norosti. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 187-203 (prevajalka Taja Kramberger).

 • Certeau, Michel de. Branje : divji lov. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, vol. 4, no. 1/4, str. 142-152 (prevajalka Taja Kramberger).

 • Barthes, Roland. Roland Barthes o Rolandu Barthesu : fragmenti iz knjige fragmentov. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, vol. 4, no. 1/4, str. 153-175 (prevajalca Taja Kramberger in Drago B. Rotar).

 • Thiesse, Anne-Marie. Krajine. Monitor ZSA. [Tiskana izd.], 2004, vol. 6, no. 3/4, str. 97-101 (prevajalka Taja Kramberger).

 • Bourdieu, Pierre. Leva in desna roka države (v pripravi na objavo 2006; prevajalka Taja Kramberger).

 • Wacquant, Loïc. Kritično mišljenje kot topilo dokse (v pripravi na objavo v reviji Monitor ZSA, 2006; prevajalka Taja Kramberger).

 • Wacquant, Loïc in Bourdieu, Pierre. Onkraj antinomije družbene fizike in družbene fenomenologije; Metodološki relacionalizem (v pripravi na objavo v reviji Monitor ZSA, 2006; prevajalka Taja Kramberger).

 • bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

VII. GOSTUJOČA PREDAVANJA NA MEDNARODNIH SIMPOZIJIH IN INSTITUCIJAH / GUEST LECTURES AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES AND INSTITUTIONS / CONFERÉNCES INVITÉS AUX COLLOQUES INTERNATIONAUX ET AUX INSTITUTIONS:

 1. Correspondances possibles entre la topographie et la topologie dans les Balkans : quelques repères dans les récits de voyage et dans les autobiographies (XIXe et XXe siècles). Pariz: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 7. december 2001.

 2. Voyage(s) et frontière(s): correspondances possibles entre topographie et topologie dans les récits de voyage dans les Balkans: 19e siècle et début du 20e siècle , Ljubljana, 18. marec 2002 ; na mednarodnem kolokviju »Frontieres et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes / Teritorial and Imaginary Borders from Antiquity to the Modern Times / Teritorialne in imaginarne meje od antike do današnjih dni« (Ljubljana, 16.-21. marec 2002).

 3. Discoursive Realities as Representative Frames of Collective Memories : Some Notes on the Process of Cultural Transfer through Translation. Budimpešta: Collegium Budapest – Instutute for Advanced Study, 7. junij 2003.

 4. How do the texts of life turn into poetry? Vilnius – Parlament republike Litve:  mednarodna konferenca pesnikov in kritikov, 26. maj 2005.

 5. bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

VIII. SODELOVANJE NA SLOVENSKIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTIH / COLLABORATION IN SLOVENIAN AND INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS / COLLABORATION AUX PROJETS SLOVÈNES ET INTERNATIONAUX:

 • 2001-2002: Raziskava o frankofoniji raziskovalcev v humanistiki in družboslovju v Sloveniji (financiranje projekta : Institut CEFRES, Praga).

 • 1999-2001 in 2001-2003: Projekt Proteus, francosko-slovenska znanstvena izmenjava.

 • 2000-2002: Obravnavanje kulture v slovenskih medijih / Representation of Culture in Slovenian Media / Représentations de la culture dans les médias slovènes (Ciljni raziskovalni projekt; financiranje projekta: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport republike Slovenije). Končno poročilo projekta / Final report of the project / Rapport final du projet: ROTAR, Drago B., MIHELJ, Sabina, KRAMBERGER, Taja. Obravnavanje kulture v slovenskih medijih : končno poročilo CRP. Ljubljana: [ISH-Fakulteta za podiplomski humanistični študij], 2002. 294 f., graf. prikazi.

 • 2003: Quality Press in Southeast Europe (nosilec projekta: dr. Orlin Spassov), SOEMZ/Sofia University ; SOEMZ – Stability Pact for South Eastern Europe  (financiranje projekta:  Ministrstvo za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije in Nemške agencije za tehnično sodelovanje).

 • bo dopolnjeno / to be complemented / à compléter

Povezava: http://soemz.euv-frankfurt-o.de/media-see/qpress/annotations.html

Več v rubriki / More in the rubrique / plus dans le rubrique: Agenda & Bio-biblio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s