Miseria universitatis neoliberalis

I. AKCIJE ZOPER NEOLIBERALIZACIJO ZNANOSTI IN UNIVERZE / ACTIONS AGAINST NEOLIBERALIZATION OF SCIENCES AND UNIVERSITY / ACTIONS CONTRE LA NÉOLIBÉRALISATION DES SCIENCES ET DE L’UNIVERSITÉ

 • 2000 (May): Protestna manifestacija na ISH v Ljubljani / Protest manifestation at the ISH in Ljubljana / Manifestation de protestation à l’ISH à Ljubljana

Maja leta 2000 sem bila idejna pobudnica in soorganizatorica (skupaj s Sabino Mihelj in z nekaterimi drugimi podiplomskimi kolegi in kolegicami, pretežno “mladimi raziskovalci” na ISH v Ljubljani) celodnevne protestne manifestacije s kulturnim programom na Prešernovem trgu v Ljubljani, na kateri je nastopilo prek 100 ljudi (program je obsegal lutke za otroke, literarna branja, branja podpor, glasbene točke, performanse, večerni koncert) in ki je bila zasnovana kot upor proti klientelni znanosti brez jasnih kriterijev in konceptov, ki se je tedaj pospešeno začela uveljavljati v deželi, ter kot gesta zoper vulgarni utilitarizem in naraščajoči populizem v znanstvenih institucijah in znanstveni politiki v Sloveniji. Na manifestaciji in v okviru mednarodne peticije je bilo zbranih prek 2000 podpisov, prebran pa je bil tudi »Manifest za svobodo znanstvenega raziskovanja« / Manifesto for the Freedom of Scientific Research / Manifeste pour la liberté de la recherche scientifique, ki smo ga napisali študentke in študentje ISH (osnutek je moj; obsežno dukumentacijo o manifestaciji hranim v osebnem arhivu). S protestno manifestacijo, pa tudi z mednarodno peticijo (ki so jo tedaj podpisali naši kolegi, kakor so Pierre Bourdieu, Jacques Le Goff idr.), smo želeli poudariti pomen avtonomije znanosti v razmerju do oblastnih struktur in opozoriti na pomembno vlogo humanističnih ter družbenih znanosti pri oblikovanju družbenega korpusa vednosti. Četudi je bil upor tedaj odmeven in široko podprt, je dejansko bilo precej prezgodaj, da bi širša javnost – v določenem segmentu pa tudi mi sami – lahko dojeli mnogotere škodljive in katastrofalne strukturne učinke neoliberalizacije znanstvenega, raziskovalnega in univerzitetnega polja. Po 10 letih je slika precej bolj jasna, tedanja protestna manifestacija “za ISH” (za katerega se po puču 2004 – ko je na ISH popolnoma prevladala venalna linija predavateljic in predavateljev, študentje in študentke pa večinoma so molčali – seveda tisti, ki smo manifestacijo organizirali, ne bi več zastavili na enak način) pa ostaja prvi in obsežni javni protest zoper neoliberalne motnje v akademsko-raziskovalni sferi v slovenskem družbenem prostoru.

 • 2004 (Spring/Summer): Puč na ISH / Putch at the ISH / Putch à l’ISH

Dogodki na ISH-Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani so moje prvo globinsko in surovo soočenje z deep structure slovenske družbene stvarnosti in z zapletenimi visceralno antiintelektualnimi mehanizmi izključevanja intelektualk, intelektualcev in delavnih ljudi nasploh z vseh pozicij, s katerih bi mogli učinkovito izvajati transferje znanj, vednosti, veščin ali kake druge oblike intervencij, ki bi posegale v realno. Slovenski družbeni prostor, frustriran z vpisom spoznanj v horizont realnega, domala popolnoma obvladuje matrica stasis, ki jo je kasneje v knjigi Odbiranje iz preteklosti (Založba Annales, Koper, 2007) konceptualiziral Drago Braco Rotar. Prostor sistemsko ne prenese postopnih transformacij zatohlega družbenega dogajanja v za ljudi bolj znosno in odprtejšo obliko, pač pa ohranja trdovratno validnost postanih in skrajno reakcionarnih družbenih reprezentacij, za katerih diseminacijo skrbijo večne elite, in prek katerih se spontano – v smislu sistemskega spontanizma divje misli – pleska varljivo podobo modernosti in navideznega dojemanja sodobnih tokov. Ta produkcija videzov, ki je po H. Arendt že fašizem sam, saj pomeni večplastno izgubo realnosti, se v getoizirani slovenski družbi odvija ad infinitum. Leta 2004 je ISH zapustilo 12 ljudi, ki ni hotelo pristati na venalizacijo družbenih in humanističnih znanosti in na poniževanje ter izkoriščanje mladih, dela zmožnih in razgledanih ljudi. Puč na ISH, v okviru katerega se je na dekansko mesto s farsično hodniško samoizvolitvijo (seveda s pomočjo molka številnih kolegov in kolegic, da o njihovih spletkah, s pomočjo katerih so pregnali sposobnejše in vitalnejše ljudi, ki so bili med najbolj angažiranimi in lojalnimi na ustanovi, sploh ne govorimo) zavihtela ga. Svetlana Slapšak, obenem pa se je ob tej objestni partikularni Griff nach der Macht odvijala vrsta kompleksnih strategij, ki jih danes laže prepoznavamo kot strukturne komponente neoliberalnega vdora v avtonomno polje produkcije (relativno šibke avtonomije), smo popisali v posebni številki revije Monitor ZSA, vol. VII, no. 1-4, 2005, 468 p.: “Monografija o ISH“.

The whole number about the putsch at the ISH

UvodnikIntroduction-engl. / Introduction-fr.

Recenzija (Bernard Nežmah, Mladina, 3, 19. 1. 2006)

Ker smo bili po izkušnjah z ljudmi, ki so na ISH leta 2004 prevzeli oblast, ogorčeni, razočarani in obenem pa po deziluziji glede samooklicanih feminstk, domnevno koherentnih znanstvenikov in znanstvenic, trdni v spoznanjih, da gre za (kripto) proponente neoliberalne lukrativne koncepcije izobraževanja in raziskovanja, smo se – šokirani z nominacijo 1000 žensk za Nobelovo nagrado, med katerimi je tisočinka tedaj bila tudi po najbolj neprimernih lastnostih, denimo cenzuri znanstvene revije, ki jo je gospa podpisala, in vrsti nelegalnih dejanj, ki jih je storila na ISH, nam znana gospa – nekateri odločili pisati Nobelovemu komiteju. Tule je pismo:

Odprto pismo Norveskemu Nobelovemu komiteju zoper nominacijo Svetlane Slapsak

An Open Letter to the Norwegian Nobel Committee against the Nomination of Svetlana Slapsak

La lettre ouverte au Comité Nobel norvégien contre la nomination de Svetlana Slapsak

 • 2009: Odstranitev Igorja Ž Žagarja z UP FHŠ v Kopru / Elimination of Igor Ž. Žagar from the UP FHŠ in Koper / Écartement de Igor Ž. Žagar de l’UP FHŠ à Koper

Popolnoma iracionalna odstranitev red. prof. dr. Igorja Ž. Žagarja s strani slovenistke in dekanke Vesne Mikolič in njenih pomočnic ter pomočnikov – in kajpak pod taktirko vsestransko razpoložljivega rektorja Rada Bohinca – je bila uvertura v kadrovske čistke, ki jih je vodstvo UP FHŠ izvedlo leto kasneje. Prvopodpisani kolegi in kolegice na Peticiji zoper iracionalno kadrovsko politiko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki so leta 2009 stopili v bran Žagarjevi znanstveni – tako pedagoški kakor raziskovalni – pertinenci oz. kompetenci, so bili leta 2010 prvi namenjeni odstrelu.

 • 2010 (Spring/Summer): Kadrovska čistka kritičnih intelektualk in intelektualcev na UP FHŠ v Kopru (“kadrovska racionalizacija” v evfemističnem diskurzu vodstva univerze in fakultete) / Purge of the critical intellectuals employed at the UP FHŠ in Koper  (“rationalization of the teaching staff” in the euphemistic discourse of the university and faculty leadership) / Épuration des intellectuel(le)s employé(e)s  l’UP FHŠ à Koper (“rationalisation du personnel enseignant” dans le discours euphemiste de la direction de l’université et de la faculté)

Obsežna dokumentacija o odpuščanjih in o javni polemiki okoli tega (rektorjevi in dekankini dopisi ter podlage za kadrovsko čistko, peticija zoper “odpuščanja” in metanje ljudi na cesto, medijske objave in drugi odmevi) je dostopna na strani / Comprehensive documentation about dismissals and about public polemics on it (rector’s and dean’s decrees and “foundations” for discharges, petition against dismissals and throwing people out, media clipping and other echos)  is accessible here:  Rešimo univerzo/Save the university/Sauvons l’université

Taja Kramberger,O laičnosti” / “Sur la laicité“, pamflet-kolumna ob dogodkih na UP FHŠ, 4. avgust 2010

Taja Kramberger,Svoboda drugih: memorija, zgodovina in pregon heretikov” / “La liberté des autres: mémoire, histoire et la poursuite des hérétiques”, pamflet-kolumna ob dogodkih na UP FHŠ, 5. avgust 2010

Taja Kramberger,Med petkom in torkom. Čas potreben za deregulacijo visokega šolstva v Sloveniji”, pamflet-kolumna ob dogodkih na UP FHŠ, 6. avgust 2010

Taja Kramberger in Drago Braco Rotar, “Kako spodnesti NPVŠ“, nekaj misli za sestanek OOVZD 15. 10. 2010, ki se ga ne moreva udeležiti

– OOVZD-Seznam literature na teme “univerza-kapital-neoliberalizem-bolonjska reforma-visokošolska in znanstvena politika” (2010)

 • 23. 11. 2011: Zasedba/Osvoboditev FF UL v Ljubljani [MSU & O15] / Occupation/Liberation of the FF UL  in Ljubljana/ Occupation/Libération de l’FF UL à Ljubljana

– za sprotno dogajanje in program (november, december 2011) glej spletno stran MSU

– na “osvobojenem ozemlju” FF UL sem v torek, 29. novembra 2011 (ob 18.30), imela predavanje o politični poeziji z naslovom “MI SMO TISTI, NA KATERE SMO ČAKALI!” (to je verz ameriške politične aktivistke in pesnice June Jordan v mojem prevodu), spremljano z branjem pesmi politične poezije različnih avtoric in avtorjev. (Besedilo bom pripravila za objavo tule na blogu.)

Istega dne (torek, 29. 11. 2011 ob 16.30) smo, prav tako v okviru “osvobojenega ozemlja” FF UL, tisti udeleženci in udeleženke “kadrovske čistke” na UP FHŠ leta 2010, ki nas je čistka odstranila s pedagoških in drugih pozicij, kjer se odvija privilegiran transfer znanj in vednosti, skupaj s študenti, ki so aktivno sodelovali in se angažirali zoper pregon pedagoških in raziskovalnih kadrov, podali svoje poglede na to dogajanje na Univerzi na Primorskem pod rektorjem Radom Bohincem. Naslov pričevanj in diskusije: “ČIGAV IMPERIJ JE (NEOLIBERALNA) UNIVERZA?” Udeleženke/udeleženci: Erik Božič, Eva Brajkovič, Matjaž Karlovčec, Mile Zukić, Martin, Krauser, Igor Ž. Žagar, Drago B. Rotar, Taja Kramberger

II. BESEDILA, ČLANKI / TEXTS, ARTICLES

 • 2010: Taja Kramberger in Drago Rotar, “Evropa gre v Šanghaj. Vdor neoliberalizma v akademski svet”, Sodobna pedagogika, 61/127, no. 4, pp. 132-146 (povezava na povzetek).
 • 2010: Taja Kramberger, “Razvoj univerz in oblikovanje univerzitetnih habitusov” (v sklopu: ‘Univerza, avtonomija, produkcija vednosti: intelektualci in antiintelektualizem’, kjer je še moj članek o intelektualizmu in antiintelektualizmu in zgodovinarjih v času afere Dreyfus, pp. 43-98, in članek Draga Rotarja o univerzi, njenih funkcijah in avtonomiji, pp. 99-117), Monitor ZSA, vol. XII, no. 3-4, 2010, 2010, pp. 11-41. (Povezava je na vsebino celotne revije, pojdite na navedene strani).

III. INTERVJUJI / INTERVIEWS / ENTRETIENS

 • 2004: Brezmejna neumnost province, Večer, 19. junij 2004, p. 42
 • 2010: [Motto – Mark Twain: “A lie can get halfway around the world before truth has even put its boots on” ] Zavist, podlost, nekompetenca: Kaj z življenjem, delom in spoznanji, če te doleti neljubo dejstvo, da se rodiš kot Slovenec/Slovenka?, Intervju s Tajo Kramberger in Dragom Bracom Rotarjem po turbulentnih dogajanjih na UP FHŠ v letu 2010 (december 2010-januar 2011)
 • 2011: Intervju za Mladino (integralna verzija), Mladina, no. 31, 5. avgust 2011.

IV. ODZIVI, POLEMIKE, PAMFLETI / RESPONSES, POLEMICS, PAMPHLETS / RÉPONSES, POLÉMIQUES, PAMPHLETS

 • 2001: Taja Kramberger, Grotesktnost ljudske znanstvene domačnosti, Večer, 21. marec 2001, p. 21
 • 2006: Taja Kramberger (kot predsednica Društva Tropos), Izjava v podporo francoskim študentom ob nemirih leta 2006 (v francoščini/en français)
 • 2009: Taja Kramberger,Pozicioniranje” (slovensko) / “Positioning” (english), spletna revija Reartikulacija [klientelna delitev sredstev na JAK, pritožba na razpis JAK za zavrnitev sofinanciranja revije Monitor ZSA leta 2009]
 • 2010: Taja Kramberger, “Razkroj univerze in avtonomnega mišljenja” (1. del; 2. del), Primorske novice, 23. 07. 2010.
 • 2010: Taja Kramberger in Braco Rotar, Obširneje o antropoloških kompetencah Lenarta Škofa“, Primorske novice (7. Val) / objavljena verzija pa je tule, [Gre za odgovor na grožnji s tožbo (prva, druga), ki sva ju Drago Braco Rotar in Taja Kramberger prejela kmalu po javni razglasitvi “kadrovske čistke” na UP FHŠ na tiskovni konferenci v Foresteriji UP FHŠ 28. junija 2010, ki smo jo skupaj s študentkami in študenti organizirali pedagoški kadri, namenjeni odstrelu. Na tiskovni konferenci sva omenila nekaj najbolj očitnih strategij delovanja predstojnika, sicer doktorja teologije (!), na Oddelku za antropologijo UP FHŠ, kjer je kadrovska čistka, ki jo je Škof kot predstojnik in prodekan za študijske zadeve na fakulteti pomagal izpeljati, popolnoma ohromila delovanje zgodovinske in socialne antropologije. Grožnji s tožbo pa se sklicujeta na zapis novinarja Andraža Gombača z naslovom “Si želijo vodljivih, ubogljivih, nekritičnih in neodzivnih študentov-PN?” (Primorske novice, 2. julija. 2010), ki je bil prisoten na tiskovni konferenci. Potencialnega tožnika (do tožbe po najinem gornjem odgovoru za zdaj ni prišlo) Lenarta Škofa je zastopala Odvetniška družba FMMS-Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o.] Več na blogu Rešimo univerzo – prva stran desni rob.
 • 2010: Taja Kramberger, Kdor ga zduha, ga skuha“, satiričen odgovor, nekoliko sfriziran je bil objavljen v Primorskih novicah 17. 9. 2010, na  pisanje Roka Svetliča (“Akademskemu-Duhu-v-Bran“, Primorske novice, 20. avgust 2010), sodelavca Odd. za filozofijo UP FHŠ in kolega Lenarta Škofa, predstojnika Odd. za antropologijo UP FHŠ, ki je na cesto vodstvu fakultete in univerze pomagal vreči 3 ključne člane oddelka, postavljalca in kadrovalca Odd. za filozofijo na UP FHŠ in prodekana za študijske zadeve na UP FHŠ. Lenart Škof je tudi predsednik “Akademije za demokracijo“, katere podpredsednik je Rok Svetlič, članica pa tudi Sandra Bašič Hrvatin, “aktivna lateralna” udeleženka kadrovske čistke na UP FHŠ.
 • 2010: Taja Kramberger, “Odgovor na Dejstva in resnice o FHŠ”, TK1, TK2
  (neobjavljena integralna verzija), Delo, Sobotna priloga, 23. 10. 2010 (glej spis “Dejstva in resnice o FHŠ”, Delo, 16. 10. 2010 (Mikolic-Dejstva1, Mikolic-Dejstva2), Vesne Mikolič, dekanke UP FHŠ, ki je skupaj z rektorjem UP Radom Bohincem in prodekanom za raziskovalno dejavnost ter direktorjem UP ZRS Darkom Darovcem – v orkestraciji z drugimi silami reakcije na primorski univerzi ter širše – izvedla kadrovsko čistko).

V. Asinaria academica: POEZIJA-BRISANKA NA TEMO UP FHŠ / BLACKOUT POETRY ON THE THEME “UP FHŠ” / POÉSIE-RAYAGE SUR LE SUJET DE LA “UP FHŠ” (uradna okrajšava UP FHŠ – Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem / Université de Primorska, Faculté des sciences humaines )

Uradne in poluradne spise igralcev in igralk psevdo-intelektualnih igric na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, ki jih vse po vrsti odlikuje izguba realnosti, ni mogoče brati kot sledove karšnih si že bodi dejanskih miselnih, intelektualnih ali proceduralnih procesov, mogoče pa jih je – z umetniškim navdihom – prebirati kot recidive fabulacij, ki jim do umetniško-satiričnih produktov manjka le tenka plast črnila. Sem ter tja je temu podvržen tudi kak drug dokument ali zapis, ki kliče po posegu blackout (nekaj tega materiala trenutno nastaja v gnezdih nasprotnikov osvoboditve/zasedbe FF v Ljubljani).

1. AZA ZAZA-EFF-HACHE-oktober2011

2. AZA ZAZA-EFF-HACHE-oktober2011

3. AZA ZAZA-EFF-HACHE-oktober2011

4. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

5. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

6. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

7. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

8. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

9. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011

10. AZA ZAZA-EFF-HACHE-november2011  (dogajanje “MSU-osvoboditev/zasedba” no.1)

11. AZA ZAZA-EFF-HACHE-januar2012

12. AZA ZAZA-EFF-HACHE-april2012

13. AZA ZAZA-EFF-HACHE-april2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s