Civic engagements / Engagements civiques

Angažmaji v javni sferi zajemajo delovanje na področju znanstvenega in univerzitetnega dela, literarnega ustvarjanja, boja zoper izkoriščanje ljudi (zlasti luških delavcev, a tudi drugih delavcev in delavk), zadevajo pa tudi druge oblike boja zoper družbene diskriminacije, uzurpacije in ilegalizme:

 • 2000 (May): Protestna manifestacija v podporo ISH v Ljubljani / Protest manifestation in support of the ISH in Ljubljana / Manifestation de protestation en soutien de l’ISH à Ljubljana

Maja leta 2000 sem bila idejna pobudnica in soorganizatorica (skupaj s Sabino Mihelj in z nekaterimi drugimi podiplomskimi kolegi in kolegicami, pretežno “mladimi raziskovalci” na ISH v Ljubljani) celodnevne protestne manifestacije s kulturnim programom na Prešernovem trgu v Ljubljani, na kateri je nastopilo prek 100 ljudi (program je obsegal lutke za otroke, literarna branja, branja podpor, glasbene točke, performance, večerni koncert) in ki je bila zasnovana kot upor proti klientelni znanosti brez jasnih kriterijev in konceptov ter kot gesta zoper vulgarni utilitarizem in naraščajoči populizem v znanstvenih institucijah in znanstveni politiki v Sloveniji. Na manifestaciji je bilo zbranih prek 2000 podpisov, prebran pa je bil tudi »Manifest za svobodo znanstvenega raziskovanja / Manifesto for the Freedom of Scientific Research / Manifeste pour la liberté de la recherche scientifique«. S protestno manifestacijo, pa tudi z mendarodno peticijo (ki so jo tedaj podpisali naši mednarodni kolegi, kakor so Pierre Bourdieu, Jacques Le Goff idr.), smo želeli poudariti pomen avtonomije znanosti v razmerju do oblastnih struktur in opozoriti na pomembno vlogo humanističnih ter družbenih znanosti pri oblikovanju družbenega korpusa vednosti.

 • 2001: Ustanovitev OZD-Odbora za znosno državo na ISH v Ljubljani / Foundation of the Comittee for a Supportable State at the ISH in Ljubljana / Formation du Comité pour l’État supportable à l’ISH à Ljubljana

 • 2004 (Spring/Summer): Čistka kadrov na ISH / Purge of the employees at the ISH / Épuration des employé(e)s à l’ISH

 • 2004: Naskok na oblast in konsolidacija neoliberalnih oblasti v literarnem polju (puč na DSP)

 • 2008: živahno dogajanje v okviru prireditev Collegium artium, kolegija za intelektualne debate, srečanja ter kulturne in umetniške dogodke na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, ki sem ga vodila med 2007 in 2009. Med drugimi komemoracijskimi dogodki smo skupaj s študentkami in študenti leta 2008 pripravili tudi obeleženje leta 1968 (z vrsto predavanj in razstavo). Tu je zanimiv dokumentarec o pariških (in nekaterih drugih) dogajanjih v letu 1968:

A documentary by Seymour Drescher (prof. in the Dept. of History at the University of Pittsburgh), former student of George Mosse. The film looks at the student and worker upheaval in France in May, 1968. (Taken from You Tube.)

Glej tudi moj članek: KRAMBERGER, Taja. Leto 1968 in bilanca štirih desetletij komemoracij. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 15-23. [COBISS.SI-ID 1596371]

 • 2009: Zoper odstranitev prof. dr. Igorja Ž Žagarja z UP FHŠ v Kopru / Against elimination of prof. dr. Igor Ž. Žagar from the UP FHŠ in Koper / Contre écartement de prof. dr. Igor Ž. Žagar de l’UP FHŠ à Koper

 • 2009: Loggia-Koper

 • 2010: Srečanje v podporo zaprtim beograjskim anarhistom v Kopru

 • 2010 (Spring/Summer): Kadrovska čistka kritičnih intelektualk in intelektualcev oz. “kadrovska racionalizacija” (v evfemističnem diskurzu vodstva univerze in fakultete) na UP FHŠ v Kopru / Elimination of Igor Ž. Žagar from the UP FHŠ in Koper / Écartement de Igor Ž. Žagar de l’UP FHŠ à Koper

 • 2011 (May): Izkoriščanje delavcev v Luki Koper / Exploatation of workers in the Port of Koper / Exploatation des travailleurs au Port de Koper

 • 2010/2011: Delovanje OOVZD-Odbora za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela & gibanja MUS-Mi smo univerza / Activities of the Committee for the defense of high-school and scientific work and of the movement We are the university [WAU] / Activités du comité pour la défense de l’enseignement supérieur et de la recherche, et du movement Nous sommes l’université [NSU]

 • 23. 11. 2011: Zasedba/Osvoboditev FF UL v Ljubljani [MSU & O15] / Occupation/Liberation of the FF UL  in Ljubljana / Occupation/Libération de l’FF UL à Ljubljana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s