Agenda & bio-biblio

v pripravi / under construction / en construction

I. AGENDA:

Januar/January/janvier 2012:

 • Udeležba na irskem mednarodnem pesniškem srečanju Cork Spring  Poetry Festival  (15.-18. februar 2012) / Participation at the international Cork Spring  Poetry Festival  (15th-18th February 2012) / Participation au festival international de la poésie Cork Spring  Poetry Festival  (du 15 au 18 février 2012)
Festival Brochure
 

December 2011:

 • Literarna turneja po Franciji / Literary Tour in France / Tournée littéraire en France. Branja / Readings / Lectures:
– 9. 12. 2011, 19.30: Tinqueux / Reims
– 10. 12. 2011: Amiens
– 12. 12. 2011, 18.00: INALCO, Pariz (65 rue des Grands Moulins – CS21351 – 75214 PARIS cedex 13)
 

Oktober/October/octobre 2011:

II. BIBLIOGRAFIJA IN DRUGA IZVEDENA DELA:

Osebna bibliografija in družbeni angažmaji / Personal bibliography and social engagements / Bibliographie personelle et engagements sociaux

Na osnovi / On the Basis of / Sur le modèle du

COBISS Kooperativnega spletnega bibliografskega sistema in servisov COBISS / COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS / COBISS Système éléctronique coopératif de la classification bibliographique et services COBISS

(* v stalnem dopolnjevanju / in permanent completion / en complètement permanent)
[* Vpisi v uradni COBISS so kar se da nepopolni in lakunarni / Entries in the official COBISS are rather incomplete and lacunal / Enregistrements dans le COBISS officel sont très incomplètes et lacunaires]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI / ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS / ARTICLES ET AUTRES PARTIES DE COMPOSITION

1.01 Izvirni znanstveni članek / Original scientific article / Article scientifique original

 1. 1.       KRAMBERGER, Taja. O meščanski morali in pravilih obnašanja v družinskem krogu. Zgod. vse, 1999, leto 6, št. 1, str. 25-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 5474101]
 2. 2.       KRAMBERGER, Taja. “Past does not simply pass” : med užitkom in grozo spominjanja : Dunaj, 19.-21. 3. 1998. Zgod. čas., leto 1999, letn. 53, št. 2, str. 255-259. [COBISS.SI-ID 585101]
 3. 3.       KRAMBERGER, Taja. Doxa et fama. O produkciji “javnega mnenja” in strategijah pozabe – elementi za mikroštudijo. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2002, letn. 18, št. 41, str. 63-100. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41KrambergerTaja.PDF. [COBISS.SI-ID 20786018]
 4. 4.       KRAMBERGER, Taja. L’inversion dans l’objectivation. : le mouvement régressif d’une culture provinciale faisant office de la culture nationale = Inverzija v objektivizaciji : regresivno gibanje provincialne kulture, ki nastopa v vlogi nacionalne kulture – povzetek. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, let. 4, št. 1/4, str. 53-70. [COBISS.SI-ID 21359202]
 5. 5.       KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B., MIHELJ, Sabina. Reprezentacije kulture v slovenskih medijih = Representations of Culture in Slovenian Media = Représentations de la culture dans les médias slovènes. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, letn. 4, št. 1/4, str. 203-232. [COBISS.SI-ID 21379426]
 6. 6.       KRAMBERGER, Taja. De reductione litteraturae ad flagitium. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, let. 4, št. 1/4, str. 396-419. [COBISS.SI-ID 21375842]
 7. 7.       KRAMBERGER, Taja. Od Joining the Club h grotesknosti slovenske adaptacije na neoliberalizem. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], avg. 2003, letn. 19, št. 43, str. 77-95. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43KrambergerTaja1.PDF. [COBISS.SI-ID 595923]
 8. 8.       KRAMBERGER, Taja. Iz zgodovine intelektualcev : afera Dreyfus in francoski zgodovinarji. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 1/2, str. 25-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 1592275]
 9. 9.       KRAMBERGER, Taja. Leto 1968 in bilanca štirih desetletij komemoracij. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 15-23. [COBISS.SI-ID 1596371]
 10. 10.    KRAMBERGER, Taja. Nemišljeno v slovenskem zgodovinopisju. Monitor ZSA, 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 1784531]
 11. 11.    KRAMBERGER, Taja. Zapletena razmerja: spomin, memorija, pozaba, zgodovina. Emzin, št. 3, december 2009, str. 55-67. [COBISS.SI-ID 1799771]
 12. 12.    KRAMBERGER, Taja. Naporni itinerarij španske državljanske vojne: kraji memorije na poti slovenskih republikancev v Španijo in vloga Pariza pri mednarodni rekrutaciji španskih borcev / I faticosi itinerari della guerra civile spagnola: i luoghi della memoria lungo i tragitti dei repubblicani sloveni verso la Spagna e il ruolo di Parigi nel reclutamento di volontari per la Spagna / El estenuante itinerario de la Guerra Civil Española. Lugares de la memoria en el camino a España de los republicanes sloveno y el papel de Paris en el reclutamento internacional de Combatientes Españoles. Zbornik referto s simpozija 12. februarja 2010, Koper: Zveza borcev Koper-Capodistria, 2010, pp. 100–140. [COBISS.SI-ID 1766541]
 13. 13.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Evropa gre v Šanghaj : vdor neoliberalizma v akademski svet. Sodob. pedagog., okt. 2010, letn. 61, št. 4, str. 132-146. [COBISS.SI-ID 44902498]
 14. 14.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago. Pravice vs toleranca. Mentalitetna inkongruentnost: zgodovinskoantropološke marginalije k slovenskemu prevodu Deklaracije o pravicah človeka in državljana z dne 26. 8. 1789 / Rights vs Tolerance. Incongruity of Mentalities: Historico-anthropological marginalia on Slovenian Translation of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen from the 26th August 1789, Šolsko polje / School Field, vol. XXI, no. 5-6, 2010, str. 99-136.
 15. 15.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago. Merilska blaznost ali o sprevrženi rabi znanstvenega orodja. / Insanity of Measurement. On Deteriorated Use of Scientific Tools, Šolsko polje / School Field, vol. XXI, no. 1-2, 2010, str. 181-208.

1.02 Pregledni znanstveni članek / Review article / Article scientifique de revue

 1. 16.    KRAMBERGER, Taja. Stalin in stalinistični teror v 30. letih 20. stoletja : kratek pregled izbranih anglofonih monografij o Stalinu in stalinizmu, objavljenih v zadnjem desetletju. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 42-62. [COBISS.SI-ID 1597139]

1.03 Kratki znanstveni prispevek / Short scientific article / Contribution scientifique brève

 1. 17.    MIHELJ, Sabina, KRAMBERGER, Taja. Obravnavanje kulture v slovenskih medijih. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 219-222. [COBISS.SI-ID 692877]
 2. 18.    KRAMBERGER, Taja. Možnost in nujnost kritičnega intelektualca : k prevodoma Bourdieuja in Wacquanta. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], avg. 2003, letn. 19, št. 43, str. 49-55. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43KrambergerTaja2.PDF. [COBISS.SI-ID 595667]

1.04 Strokovni članek / Professional article / Article spécialiste

 1. 19.    KRAMBERGER, Taja, BABŠEK, Jana. “Dijak je testo za vse stanove človeške” : iz zgodovine slovenskega šolstva. Didakta, 1998, 7, št. 40/41, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 472717]
 2. 20.    KRAMBERGER, Taja. Uvodnik = Editorial = Editorial. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 699789]
 3. 21.    KRAMBERGER, Taja. Raziskava o frankofoniji raziskovalcev v humanistiki in družboslovju v Sloveniji. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 231-237. [COBISS.SI-ID 700557]
 4. 22.    KRAMBERGER, Taja. Daniel Nordman. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 243-247. [COBISS.SI-ID 701325]
 5. 23.    KRAMBERGER, Taja. Marie-Elizabeth Ducreux. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 243-247. [COBISS.SI-ID 701069]
 6. 24.    KRAMBERGER, Taja. Zimska šola na Collegium Budapest. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 299-301. [COBISS.SI-ID 700813]
 7. 25.    KRAMBERGER, Taja. Literarno prevajanje kot skupna produkcija pomena pesnikov in prevajalcev. 2000 (Ljublj.), 2002, [št.] 151/152, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 887693]
 8. 26.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Mednarodni kolokvij : Teritorialne in imaginarne meje in identitete od antike do današnjih dni (poudarek na Balkanu) = International Colloqium : Territorial and Imaginary Frontiers and Identities from Antiquity until Today (accent on Balkans) = Colloque international : Frontières et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes (accent mis sur les Balkans). Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, letn. 4, št. 1/4, str. 313-316. [COBISS.SI-ID 21373282]
 9. 27.    KRAMBERGER, Taja. Poezija in znanost sta v enaki meri vednost. Delo (Ljubl.), 7. jul. 2003, leto 45, št. 154. [COBISS.SI-ID 126102016]
 10. 28.    KRAMBERGER, Taja. Aberaciji v slovenski poeziji : ženska in vednost : ali Nekaj tez o reakcionarni kulturni revoluciji, ki smo ji priča. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2003, letn. 15, [št.] 145/146, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 889485]
 11. 29.    KRAMBERGER, Taja, MIHELJ, Sabina. Novi rubriki na pot. Monitor ZSA, 2004, let. 6, št. 1/2, str. 107-111. [COBISS.SI-ID 1038291]
 12. 30.    KRAMBERGER, Taja. “Andando se ziblje pogled, glissando ga oblikuje roka, fluidalno nastaja podoba” : razstava lesorezov Christiana Thanhäuserja na ISH. Monitor ZSA, 2004, vol. 6, no. 1/2, str. 131-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 225186816]
 13. 31.    KRAMBERGER, Taja. Kdo je komu ‘somišljenik’?. Monitor ZSA, 2004, let. 6, št. 1/2, str. 152-159. [COBISS.SI-ID 1039059]
 14. 32.    KRAMBERGER, Taja. Kjer ni spoznavne realnosti, ne more biti zgodovine (žensk) in ne samozavedajoče se družbe. Apokalipsa, 2005, št. 90/91/92, str. 103-119. [COBISS.SI-ID 226171392]
 15. 33.    KRAMBERGER, Taja. Afera Dreyfus in tiskani mediji. Medij. preža (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2008, št. 32/33, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 246886144]
 16. 34.    KRAMBERGER, Taja. Similis simili gaudet. Ali o kerkopski literarni kritiki v slovenskem literarnem polju. Poetikon, št. 19/20, 2008, str. 150-193.
 17. 35.    KRAMBERGER, Taja. 13 meditacij o tem, zakaj spomin ni memorija in zakaj memorija ni zgodovina. Emzin, št. 3, december 2009, str. 55-67. [COBISS.SI-ID 1797783]

1.05 Poljudni članek / Popular article / Article populaire

 1. 36.    KRAMBERGER, Taja. Viskoznost vizuelnega : med podobo in besedo. Fotogr. (Ljubl.), 1998, št. 5, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 472461]
 2. 37.    KRAMBERGER, Taja. Nikoli ne bom prepričan, da sem bil otrok. Literatura (Ljublj.), 1999, let. 11, št. 91/92, str. 180-189. [COBISS.SI-ID 490125]
 3. 38.    KRAMBERGER, Taja. Transfirmacije provincialnega spomina. Monitor – ISH, maj 2000, št. 2, str. 2-5. [COBISS.SI-ID 584077]
 4. 39.    KRAMBERGER, Taja. Nov intelegibilni prostor : epistemološka video-sekcija (EVS). Monitor – ISH, maj 2000, št. 2, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 584589]
 5. 40.    KRAMBERGER, Taja. Noč, ki jo raztaplja melodija flavte : pismo iz Budimpešte. Delo (Ljubl.), 21. jul. 2003, leto 45, št. 166, portret. [COBISS.SI-ID 126504960] KL – 2003 – 1 KL – 2003 – 2

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci / Published scientific conference contribution abstract / Résumé publié de la contribution scientifique de réunion

 1. 41.    KRAMBERGER, Taja. Reprezentacije kulture, družbeni imaginarij in transmisija kolektivne memorije : prikaz nekaterih rezultatov podprojekta o reprezentacijah kulture v tiskanih medijih v Sloveniji. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Družbena gibanja in civilna družba danes, (Novice SSD). Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2003, str. 15-17. [COBISS.SI-ID 886925]
 2. 42.    KRAMBERGER, Taja. Refleksno in refleksivno : pogled zgodovinske antropologije na sodobno urbano topografijo in topologijo = Réflexible et réflexif : regard d’une anthropologue historique sur les topographie et topologie urbaines contemporaines. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Strokovno-znanstveno srečanje Urbanost, znanost in refleksivnost, Ljubljana 28. oktober 2005. [Informativna-programska knjižica], (Acta societatis tropos, 1). Ljubljana: Tropos, 2005, str. 36-46. [COBISS.SI-ID 941011]
 3. 43.    KRAMBERGER, Taja. Kdo je za koga reprezentativen in zakaj? : Kratka analiza literarnega polja in njegovih interpretov v obdobju med vojnama s posebnim ozirom na revijo Modra ptica = Who is representative for whom and why? : A brief analysis of the literary field and its interpreters in the inter-war period with particular reference to the journal Modra ptica. V: PUST, Klemen (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Interpreti kultur, Koper, 27.-29. september 2007 : [program in povzetki] : [programma e riassunti] : [programme and abstracts], (Glasnik ZRS Koper, letn. 12, št. 5). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2007, str. 118-122. [COBISS.SI-ID 1328851]
 4. 44. KRAMBERGER, Taja. Poezija in politično: nekaj opažanj o transformacijskih/transfirmacijskih razsežnostih pesniške govorice/ Poetry and the political (le politique): some observations on transformational/transfirmational dimensions of the poetic language (povzetek/abstract). Mednarodni znanstveni sestanek “Kosovel in politična resnica poezije/Kosovel and the political truth of poetry”, 11.-15. marec 2011, Škocjan, Ljubljana, v organizaciji Društva IA in Slovenskega društva za primerjalno književnost.

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji / Independent scientific component part or a chapter in a monograph / Composition scientifique independante ou chapitre dans la monographie

 1. 44.    KRAMBERGER, Taja, NADBATH, Barbara, PETEK, Brigita, PINTÉR, Ildikó, PREDOVNIK, Katarina Katja, GUŠTIN, Mitja. Pečnice z ljubljanskega gradu = Stove tiles from Ljubljana castle. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 69-137. [COBISS.SI-ID 21772386]
 2. 45.    KRAMBERGER, Taja. Vrednotenje. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 586125]
 3. 46.    KRAMBERGER, Taja. Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije : spremna beseda. V: HALBWACHS, Maurice. Kolektivni spomin, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2001, 2001, str. 211-258. [COBISS.SI-ID 694925]
 4. 47.    KRAMBERGER, Taja, MIHELJ, Sabina, ROTAR, Drago B. Representations of the nation and of the other in the slovenian periodical press before and after 1991 : engagements and implications. V: SPASSOV, Orlin (ur.). Quality press in Southeast Europe, (The media in Southeast Europe). 1st ed. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum, 2004, str.276-305. [COBISS.SI-ID 216577280]
 5. 48.    KRAMBERGER, Taja. Lingua ISH Imperii : o totalitarnih diskurzivnih strategijah in njihovih domnevno dobrotljivih nosilcih. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Monografija o ISH : neposredna zgodovina: dogodki na ISH : elementi za refleksijo, (Monitor ZSA, vol. 7, no. 1-4). Posebna izd. Ljubljana: Tropos, društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti: = Tropos, Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities: = Tropos, association pour anthropologie historique, sociale et autres anthropologies et pour des activités culturelles, 2005, str. 79-198. [COBISS.SI-ID 31552098]
 6. 49.    KRAMBERGER, Taja. Botanični rasizem v eseju “Bori” Svetlane Slapšak. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Monografija o ISH : neposredna zgodovina: dogodki na ISH : elementi za refleksijo, (Monitor ZSA, vol. 7, no. 1-4). Posebna izd. Ljubljana: Tropos, društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti: = Tropos, Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities: = Tropos, association pour anthropologie historique, sociale et autres anthropologies et pour des activités culturelles, 2005, str. 257-282. [COBISS.SI-ID 31552610]
 7. 50.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Prehodi, prevodi, transferji : nekaj refrakcij skozi tekste in kontekste ob prevodih Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta. V: KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.), DAROVEC, Darko (ur.), BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc. Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 9-34. [COBISS.SI-ID 1213651]
 8. 51.    KRAMBERGER, Taja. Kjer pisava okuži pokrajino : spremna študija. V: KRAMBERGER, Taja (ur.), JUARROZ, Roberto. Vertikalna poezija, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2006, str. 181-222. [COBISS.SI-ID 1110739]
 9. 52.    KRAMBERGER, Taja. Les lieux d’oubli : repères pour la recherche sur l’affaire Dreyfus dans l’historiographie slovène. V: VAUDAY, Patrick (ur.), MOČNIK, Rastko (ur.), ZUPANC EĆIMOVIĆ, Paula (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Histoire de l’oubli en contextes postsocialiste et postcolonial, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Université de Primorska, Centre de recherches scientifiques, Maison d’édition Annales: Société d’historie de Primorska Sud, 2009, str. 189-213. [COBISS.SI-ID 1752275]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji / Independent professional component part or a chapter in a monograph / Composition spécaliste independante ou chapitre dans la monographie

 1. 53.    KRAMBERGER, Taja. Ad “Linguam ISH Imperii – fragmenti iz arhiva diskurzov in izjav : (Appendix/Priloga – diskurzivno gradivo k članku). V: KOTNIK, Vlado (ur.). Monografija o ISH : neposredna zgodovina: dogodki na ISH : elementi za refleksijo, (Monitor ZSA, vol. 7, no. 1-4). Posebna izd. Ljubljana: Tropos, društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti: = Tropos, Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities: = Tropos, association pour anthropologie historique, sociale et autres anthropologies et pour des activités culturelles, 2005, str. 199-256. [COBISS.SI-ID 31552354]
 2. 54.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Objava nekaterih dokumentov = Publication of Some Documents = Publication de certains documents. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Monografija o ISH : neposredna zgodovina: dogodki na ISH : elementi za refleksijo, (Monitor ZSA, vol. 7, no. 1-4). Posebna izd. Ljubljana: Tropos, društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti: = Tropos, Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities: = Tropos, association pour anthropologie historique, sociale et autres anthropologies et pour des activités culturelles, 2005, str. 355-446. [COBISS.SI-ID 31554402]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika / Review, book review, critique / Note, compte-rendu, critique des livres

 1. 55.    KRAMBERGER, Taja. Vila Langer, Ljudski vrt in Heričkove peči : zanimivi raziskovalni nalogi mladih mariborskih dijakov. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 15.VII.1995, letn. 43, str. 14. [COBISS.SI-ID 585869]
 2. 56.    KRAMBERGER, Taja. Ne obstajajo mase, obstajajo samo načini, kako se ljudi tlači v mase. Delo (Ljubl.), 18.VI.1998, 40, št. 139, str. 53. [COBISS.SI-ID 76454656]
 3. 57.    KRAMBERGER, Taja. Matt K. Matsuda : the memory of the modern. Monitor – ISH, maj 2000, št. 2, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 584333]

1.20 Predgovor,  spremna beseda / Preface, afterword / Préface, postface

 1. 58.    KRAMBERGER, Taja. Odpri okno-lirične meje urbanih prostorov. V: KODERMAN, Alenka. Alenka Koderman : slike : Loterija Slovenije, Galerija, Ljubljana, 1999, 15.9-8.10. Ljubljana: Loterija Slovenije, 1999. [COBISS.SI-ID 600461]
 2. 59.    KRAMBERGER, Taja. Prigode nekega mesta-tkanje imaginarnega ozvezdja. V: KODERMAN, Alenka. Alenka Koderman : slike : Loterija Slovenije, Galerija, Ljubljana, 1999, 15.9-8.10. Ljubljana: Loterija Slovenije, 1999. [COBISS.SI-ID 600205]
 3. 60.    KRAMBERGER, Taja. Pesmi, ki (si) jih deliš z dežjem. V: MALEJ, Gašper. Otok, slutnje, poljub, (Zbirka Lambda, 39). Ljubljana: Škuc, 2004, str. 110-133. [COBISS.SI-ID 1378771]
 4. 61.    KRAMBERGER, Taja, KOTNIK, Vlado. O srečanju : namesto uvodnika = About the colloquium : instead of the editorial = À propos de la réunion : en guise de l’éditorial. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Strokovno-znanstveno srečanje Urbanost, znanost in refleksivnost, Ljubljana 28. oktober 2005. [Informativna-programska knjižica], (Acta societatis tropos, 1). Ljubljana: Tropos, 2005, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 1008851]
 5. 62.    KRAMBERGER, Taja. Post tot discrimina rerum. V: KOTNIK, Vlado (ur.). Monografija o ISH : neposredna zgodovina: dogodki na ISH : elementi za refleksijo, (Monitor ZSA, vol. 7, no. 1-4). Posebna izd. Ljubljana: Tropos, društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti: = Tropos, Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities: = Tropos, association pour anthropologie historique, sociale et autres anthropologies et pour des activités culturelles, 2005, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 31545442]
 6. 63.    KRAMBERGER, Taja. Strangoliert!. Apokalipsa, sep.-nov. 2007, 113/115, str. 1-23. [COBISS.SI-ID 1378259]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek / Polemic, discussion / Polémique, contribution de discussion

 1. 64.    KRAMBERGER, Taja. Grotesknost ljudske znanstvene domačnosti. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 2001, 47, 21.III.2001, str. 21. [COBISS.SI-ID 604045]
 2. 65.    KRAMBERGER, Taja. Replika. 2000 (Ljublj.), 2004, [Št.] 168/169/170, str. 45-51. [COBISS.SI-ID 223245056]
 3. 66.    KRAMBERGER, Taja. Uvodnik v Dosjeje I (objava polemike in dokumentov ob Odprtem pismu literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti z dne 6. julija 2004). Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 139-141. [COBISS.SI-ID 221952512]
 4. 67.    KRAMBERGER, Taja. O aroganci oblastnikov (skrajšana verzija). Dnevnik (Ljubljana) [Tiskana izd.], 14. avg. 2004, str. 13.
 5. 68.    KRAMBERGER, Taja. Odprto pismo literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ministrici Andreji Rihter (Kultura, Prejeli smo) (integralna verzija O aroganci oblastnikov, ki nastopajo v imenu literature, odgovor Igorju Brleku in Mitji Čandru). Delo (Ljubljana) [Tiskana izd.], 16. avg. 2004, str. 9.
 6. 69.    KRAMBERGER, Taja. Post festum (odgovor na »Razmislek o DSP« in na izjavo Svetlane Makarovič za redni občni zbor DSP). Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 305-313. [COBISS.SI-ID 229178792]
 7. 70.    KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Odziv Taje Kramberger in Draga B. Rotarja na govor Vlada Žabota: “Groteskne žalostinke in trogloditski svetovni nazor“. Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 206-218. [COBISS.SI-ID 221952512]
 8. 71.    KRAMBERGER, Taja. Odgovor Maji Vidmar, vprašanje Ivanu Dobniku. Apokalipsa, 2006, št. 100, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 247075328]
 9. 72.    KRAMBERGER, Taja. Mit Brennender Sorge : najprej denacifikacija, nato solidarnost. Apokalipsa, sep.-nov. 2007, 113/115, str. 345-361. [COBISS.SI-ID 1378515]
 10. 73. KRAMBERGER, Taja.   Razkroj univerze in avtonomnega mišljenja (1. del; 2. del), Primorske novice, 23. 07. 2010, str. 20-21.
 11. KRAMBERGER, Taja. Obširneje o antropoloških kompetencah Lenarta Škofa (odgovor Lenartu Škofu na grožnjo s tožbo). Primorske novice, 7. Val [Tiskana izd.], št. 180, 6. avgust 2010, str. 20-21.
 12. 74.    KRAMBERGER, Taja. Kdor ga zduha, ta ga skuha (odgovor Roku Svetliču). Primorske novice, 7. Val [Tiskana izd.], št. 216, 17. september 2010, str. 21.
 13. 75.    KRAMBERGER, Taja. Dejstva in resnice o FHŠ (odgovor na pisanje Vesne Mikolič). Delo (Ljubljana) [Tiskana izd.], 23. oktober 2010, str.38-39.
 14. KRAMBERGER, Taja. Nekoga, ki je vodil fakulteto osem let, ne moreš
  odsloviti kakor služkinje (odgovor na popolnoma neutemeljene žalitve J. Pirjevca “Nekoga, ki je vodil fakulteto osem let, ne moreš odsloviti kakor služkinjo” z dne 24. junija 2012), Delo, Sobotna priloga, PP 29, 30.
  junij. 2012.

1.22 Intervju / Interview / Entretien

 1. 76.    KRAMBERGER, Taja. V nenehnem pričakovanju nečesa, kar naj bi prekucnilo ustaljenost : pogovor s pesnico. Delo (Ljubl.), 24.VII.1997, let. 39, št. 169, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 68788736]
 2. 77.    KRAMBERGER, Taja. Koper čutim kot težišče Mediterana. Primorske nov. (1963), 27.II.1998, str. 24. [COBISS.SI-ID 606093]
 3. 78.    KRAMBERGER, Taja. Brezmejnost in disciplina : pesnica in znanstvenica Taja Kramberger: moč jezika gotovo nekoč nekje pride na dan : tudi v sodobni slovenski poeziji prevladuje mentalno polje devetnajstega stoletja. Dnevnik, 3.III.2001, letnik 51, št. 59, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 1656179]
 4. 79.    BAUMGARTNER, Sandra, BAHOVEC, Eva D., KRAMBERGER, Taja, MIHELJ, Sabina, ŠLIBAR, Neva, VINTAR, Špela, GREIF, Tatjana. Cherchez la femme!. Sodobnost, let. 65, št. 1/2, str. 22-44, portreti. [COBISS.SI-ID 18050658]
 5. 80.    JELENKOVIĆ, Sašo, LOKOTAR, Kruno, OMERBEGOVIĆ, Nermina, MARTINOVIĆ, Miraš, KRAMBERGER, Taja, JOKIĆ-KASPAR, Liljana, BLAŠKOVIĆ, Laslo, LAZAROV, Risto. Aleš Čar in Ana Ristović s Sašo Jelenkovićem, Krunom Lokotarjem, Nermino Omerbegović, Mirašem Martinovićem, Tajo Kramberger, Liljano Jokić-Kaspar, Laslom Blaškovićem in Ristom Lazarovom. Sodobnost, maj 2001, letn. 65, št. 5, str. 564-590, portreti. [COBISS.SI-ID 17522274]
 6. 81.    KRAMBERGER, Taja. Taja Kramberger : pesnica, znanstvenica, prevajalka. Nedelo (Ljubl.), 1. decembra 2002, let. 8, št. 48, str. 26, portret. [COBISS.SI-ID 893837]
 7. 82.    KRAMBERGER, Taja. Do soljudi in tudi do njihovih razmišljanj nimam svečeniških razmerij. Literatura (Ljublj.), nov.-dec. 2004, letn. 16, št. 161/162, str. 54-90, portret. [COBISS.SI-ID 219585024]
 8. 83.    KRAMBERGER, Taja. Brezmejna neumnost province : “Kjer vlada teror videza, se – kakor pri Butalcih – gradijo le fasade, saj se od spredaj tako ne vidi, da zadaj kaj manjka.”. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 19.VI.2004, leto 60, št. 142, str. 42, portret. [COBISS.SI-ID 4576627]
 9. 84.    KRAMBERGER, Taja. Poezija prispeva k spreminjanju sveta : pogovor s Tajo Kramberger. Apokalipsa, 2005, št. 94/95, str. 117-135. [COBISS.SI-ID 226408704]
 10. 85.    KRAMBERGER, Taja. Pred Mobilizacijami ali morje za vogalom. Primorske novice. [Tiskana izd.], 20. apr. 2005, leto 59, št. 91, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 10564913]
 11. 86.    KRAMBERGER, Taja. “Poezija je etična zaveza” : [intervju z Tajo Kramberger,lavreatko slovenske poezije za leto 2007, dobitnico Veronikine nagrade]. Celjan (Slov. Konjice), 12. sep. 2007, št. 348, str. 16-17, portret. [COBISS.SI-ID 14107957]
 12. 87.    ROTAR, Drago B., ŽAGAR, Igor Ž., KRAMBERGER, Taja, KRAUSER, Martin. Kadrovska čistka ali zgolj racionalizacija? Planet opic? : o fakulteti za humanistične študije. Delo (Ljubl.), 9.10.2010, leto 52, št. 235, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 2087511]
 13. 88. KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Taja Kramberger in Drago Braco Rotar: Izrinjena intelektualca. Intervju (Marko Gavriloski). Kažin, maj-junij 2012, Koper, str. 35-39. Kratka verzija// Dolga spletna verzija.

1.23 Umetniški sestavek /Artistic component part / Composition artistique

 1. 88.    KRAMBERGER, Taja. Čuteča zemlja, prsteni čas, ta ljubezen, ta poezija. Dialogi (Maribor), april 1996, 32, št. 3/4, str. XXX-XXXII. [COBISS.SI-ID 72628480]
 2. 89.    KRAMBERGER, Taja. Marcipan = Marzipan. V: ŠTEGER, Aleš (ur.). Dnevi poezije & vina : [zbornik]. V Ljubljani: ŠOU, 1996, str. 102-105. [COBISS.SI-ID 604557]
 3. 90.    KRAMBERGER, Taja. Prozorna zavetišča. Literatura (Ljublj.), april 1996, 8, št. 58, str. 15-21. [COBISS.SI-ID 61094912]
 4. 91.    KRAMBERGER, Taja. Marcipan. Nova revija, junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 32-44. [COBISS.SI-ID 63619072]
 5. 92.    KRAMBERGER, Taja. Dotkniecia, dotkniecia, okregow. Kartki, 1997, 2, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 604813]
 6. 93.    KRAMBERGER, Taja. Krilata bitja. Nova revija, april-maj 1997, 16, št. 180/181, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 73382400]
 7. 94.    KRAMBERGER, Taja. Now. V: BATES, Bridgette (ur.). The poetry miscellany : Slovene sampler. Chattanooga: University of Tennessee, 1997, str. [13]. [COBISS.SI-ID 618893]
 8. 95.    KRAMBERGER, Taja. Objetje temnega predora. Dialogi (Maribor), 1998, 34, št. 1/2, str. 57-59. [COBISS.SI-ID 76729088]
 9. 96.    KRAMBERGER, Taja. Neslišna raztopina. Literatura (Ljublj.), november/december 1998, 10, št. 89/90, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 97243136]
 10. 97.    KRAMBERGER, Taja. Kar ostane. Nova revija, okt. 1998, letn. 17, št. 198, str. 32-41. [COBISS.SI-ID 99806976]
 11. 98.    KRAMBERGER, Taja. Queste piccolezze : Oh Koper, Šalara, salamandre, orssacchiotti e lupinice : Marzapane. V: OBIT, Michele (ur.), DEBELJAK, Aleš. Nuova poesia slovena, (Collana Alchimie, 1). Trieste: ZTT: = EST, 1998, str. 54-69. [COBISS.SI-ID 618381]
 12. 99.    KRAMBERGER, Taja. Marcipan. ProFemina, 1998, god. 4, br. 15/16, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 605325]
 13. 100.KRAMBERGER, Taja. Kriterij letečih preprog. Dialogi (Maribor), 1999, letn. 35, št. 3/4, str. 101-104. [COBISS.SI-ID 111684096]
 14. 101.KRAMBERGER, Taja. Spilled garden silhouettes, mostly hunches. V: JACKSON, Richard (ur.), MORGAN, Rachel (ur.), DINTINJANA, Mia (ur.). The Fire under the moon : contemporary slovene poetry. Chattanooga: PM Books; Elgin: Black Dirt Press, 1999, str. 46-49. [COBISS.SI-ID 605069]
 15. 102.KRAMBERGER, Taja. Spregovori morje. Nova revija, 1999, let. 18, št. 202/203, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 617613]
 16. 103.KRAMBERGER, Taja. Zdaj, ko nas več ni = Now that we are no more. V: OSOJNIK, Iztok (ur.). Vilenica 99. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 1999, str. 123-130. [COBISS.SI-ID 605581]
 17. 104.KRAMBERGER, Taja. Dokaz o obstojnosti prvin. Apokalipsa, št. 37/38, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 618125]
 18. 105.KRAMBERGER, Taja. Vonj po evkaliptu. Dialogi (Ljubl., 1998), 2000, let. 36, št. 1/2, str. 49-51. [COBISS.SI-ID 617869]
 19. 106.KRAMBERGER, Taja. Mobilizacije. Nova revija, marec 2000, letn. 19, št. 215, str. 20-32. [COBISS.SI-ID 585357]
 20. 107.KRAMBERGER, Taja. Qui blesse les formes fragiles?. Frangipan. Remanences, 2000, št. 10/11, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 605837]
 21. 108.KRAMBERGER, Taja. Aigues-Mortes. Sodobnost, marec 2000, letn. 48, str. 426-431. [COBISS.SI-ID 585613]
 22. 109.KRAMBERGER, Taja. Pariška polnoč. Dialogi (Maribor), 2001, 37, št. 9/10, str. 52-58. [COBISS.SI-ID 17521762]
 23. 110.KRAMBERGER, Taja. Pesmi za tiste, ki si jih zaslužijo. Literatura (Ljublj.), november / december 2001, 13, št. 125/126, str. 20-28. [COBISS.SI-ID 17521506]
 24. 111.KRAMBERGER, Taja. Dune. Nova revija, okt. – nov 2001, letn. 20, št. 234/235, str. 43-54. [COBISS.SI-ID 17292130]
 25. 112.KRAMBERGER, Taja. Čas med kambrijem in septembrijem. Sodobnost, oktober 2001, letn. 65, št. 10, str. 1247-1251. [COBISS.SI-ID 17522018]
 26. 113.KRAMBERGER, Taja. Mobilizacija za život. Stremež, 2001, let. 47, št. 3/4, str. 139-143. [COBISS.SI-ID 17522530]
 27. 114.KRAMBERGER, Taja. Les choses et les mots. 2000 (Ljublj.), 2002, [št.] 151/152, str. 63-65. [COBISS.SI-ID 887437]
 28. 115.KRAMBERGER, Taja. Zamenjava očes. Dialogi (Maribor), 2002, letn. 38, [št.] 9/10, str. 122-123. [COBISS.SI-ID 122002176]
 29. 116.KRAMBERGER, Taja. Ludovicus apud Slovenos. V: Extraproduktion für Ludwig Hartinger. Salzburg; Paris: Tartin Editionen, cop. 2002, str. 72-73. [COBISS.SI-ID 214790400]
 30. 117.KRAMBERGER, Taja. To co pozostaje. Que fragilidad. Kartki, 2002, 49, 1, str. 135-136. [COBISS.SI-ID 895117]
 31. 118.KRAMBERGER, Taja. Žametni indigo. Literatura (Ljublj.), oktober 2002, let. 14, št. 136, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 894093]
 32. 119.KRAMBERGER, Taja. Reka pripadnosti. Nova revija, jul.-avg. 2002, letn. 21, [št.] 243/244, str. 24-34. [COBISS.SI-ID 121576704]
 33. 120.KRAMBERGER, Taja. Queste piccolezze : Oh Koper, Šalara, salamandre, orsacchiotti e Lupinice. Poesia (Milano), 2002, anno 40, n. 162, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 894349]
 34. 121.KRAMBERGER, Taja. Optanti in metropole ignorance. Sodobnost, maj 2002, letn. 66, št. 5, str. 626-629, portret. [COBISS.SI-ID 120996352]
 35. 122.KRAMBERGER, Taja. The shapes = 5 Gestrinova street. V: BERGER, Aleš (ur.), KOMELJ, Miklavž. Ten Slovenian poets of the nineties : [selected poems], (Litterae slovenicae, 2002, 1). Ljubljana: Slovene Writers’ Association: Slovene P.E.N.: Association of the Slovene Literary Translators, 2002, 2002, str. 54-56. [COBISS.SI-ID 901261]
 36. 123.KRAMBERGER, Taja. On the shore of day = Na obrežju dneva. Fill. stn. (Calg.), 2003, iss. 27, str. 27. [COBISS.SI-ID 128550400]
 37. 124.MOZETIČ, Brane, ŠKRJANEC, Tone, KRAMBERGER, Taja, PEJOVIĆ, Vera, SEMOLIČ, Peter. Mlada slovenska poezija. Literaturen vestnik, 2.-8. 4. 2003, god. 13, br. 13, str. 16. [COBISS.SI-ID 128623360]
 38. 125.KRAMBERGER, Taja. Taja Kramberger. V: BOASE-BEIER, Jean (ur.), BÜCHLER, Alexandra (ur.), SAMPSON, Fiona (ur.). A fine line : new poetry from Eastern & Central Europe. Todmorden: Arc Publications, 2004, str. 176-191, portret. [COBISS.SI-ID 217999360]
 39. 126.KRAMBERGER, Taja. Na kosilu z A. Š.: list iz lokalne pesniške kronike. Apokalipsa, 2005, št. 90/91/92, str. 184-185. [COBISS.SI-ID 226198272]
 40. 127.KRAMBERGER, Taja. Que fragilidad = Que fragilidad. V: May Day : young literature from the ten new member states of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, str. 72-73, portret. [COBISS.SI-ID 227108608]
 41. 128.PIKALO, Matjaž, SEMOLIČ, Peter, KRAMBERGER, Taja, ŠKRJANEC, Tone, HUDOLIN, Jurij, KUŠAR, Meta, ČUČNIK, Primož, KORUN, Barbara, STUPICA, Lucija, VREČAR, Tomislav, JAKOB, Jure, ŠTEGER, Aleš. Kortárs szlovén költők. Székelyföld (Miercurea Ciuc), 2006, évfolyam 10, szám 3, str. [10]-32. [COBISS.SI-ID 34354786]
 42. 129.KRAMBERGER, Taja. Osem pesmi. Poetikon, jan./feb., mar./apr. 2007, letn. 3, št. 11/12, str. 34-45, portret. [COBISS.SI-ID 243244288]
 43. 130.KRAMBERGER, Taja, HRASTELJ, Stanka (ur.). Pesem Taje Kramberger iz nagrajene zbirke Vsakdanji pogovori : Makedonija. Poetikon, sep.-okt./nov.-dec. 2007, letn. 3, št. 15/16, str. 182-184, portret. [COBISS.SI-ID 253540608]
 44. 131.ABRAMS, Sam, KRAMBERGER, Taja. Mahalta, (Col lecció Versos, 51). Lleida: Universitat de Lleida, 2011. 81 str., ilustr. ISBN 978-84-8409-373-2. [COBISS.SI-ID 255428352]
 45. 132.KORUN, Barbara, OSOJNIK, Iztok, KOZIN, Tina, ŠKRJANEC, Tone, JAMNIK, Tatjana, KOVAČIČ, Jani, KRAMBERGER, Taja, DIMITROV, Ljudmil (ur.). Tuk gl˝tka, tam gl˝tka : s˝vremenna slovenska poezija. 1. izd. Sofija: Fakel, 2011. 81 str. ISBN 978-954-411-173-1. [COBISS.SI-ID 45996386]
 46. 133.KRAMBERGER, Taja. Mobilizacija za smrt = Mobilització per la mort : (fragments). V: ABRAMS, Sam, KRAMBERGER, Taja. Mahalta, (Col lecció Versos, 51). Lleida: Universitat de Lleida, 2011, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 257323264]
 47. 134.KRAMBERGER, Taja. Hladno jutro. Poetikon, 2009, letn. 5, [št.] 23/24, str. 10-18, portret. [COBISS.SI-ID 255068416]
 48. 135.KRAMBERGER, Taja. Taja Kramberger (1970) : iz novih finskih prevodov sodobne slovenske poezije. Rp./Lirikon21, 2009, [Letn.] 5, [št.] 26/28, str. 259-263. [COBISS.SI-ID 254916864]

1.24 Bibilografija, kazalo ipd. / Bibliography, index, etc. / Bibliographie, index etc.

 1. 136.KRAMBERGER, Taja. Bibliografija M. Halbwachsa : po kronološkem redu. V: HALBWACHS, Maurice. Kolektivni spomin, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2001, str. 259-261. [COBISS.SI-ID 17523042]
 2. 137.KRAMBERGER, Taja. Bibliografija Pierra Bourdieuja in Loica Wacquanta. V: BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 249-255. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9. [COBISS.SI-ID 230634974]

1.25 Drugi sestavni deli / Other articles or component parts / Autres articles ou parties de composition

 1. 138.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Poročilo o raziskovalnem obisku v Parizu = Report of the Research Stay in Paris = Rapport sur le séjour de recherche à Paris. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, letn. 4, št. 1/4, str. 331-332. [COBISS.SI-ID 21373538]
 2. 139.KRAMBERGER, Taja. 4. mednarodna pesniško-prevajalska delavnica “Linguaggi di-versi/Različni jeziki” Koper-Capodistria 2002 = 4 th International Poets & Translation Workshop “Linguaggi di-versi/Different Languagee”, Koper-Capodistria 2002 = 4ème Atelier international de la traduction de la poésie “Linguaggi di-versi/Langages divers”, Koper-Capodistria 2002. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, let. 4, št. 1/4, str. 346-351. [COBISS.SI-ID 21374050]
 3. 140.KRAMBERGER, Taja. Protitok = Gegenströmung. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, let. 4, št. 1/4, str. 352. [COBISS.SI-ID 21374306]
 4. 141.KRAMBERGER, Taja. Napoved prihodnjih dogodkov v okviru projekta “ISH – Razširitev pogleda” = Future Events in the Frames of the Project “ISH -Widening of the View” = Événements prochaines dans le cadre du projet “ISH – Élargissement”. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, let. 4, št. 1/4, str. 353. [COBISS.SI-ID 21375074]
 5. 142.KRAMBERGER, Taja, LUKÁCS, Zsolt. Drugi zapisi. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 181-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 250873600]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA / MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS / MONOGRAPHIES ET AUTRES OUVRAGES COMPLETS

2.01 Znanstvena monografija / Scientific monograph / Monographie en sciences sociale et humaines

 1. 143.KRAMBERGER, Taja. Historiografska divergenca : razsvetljenska in historistična paradigma : o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. 384 p., [8] f. zganj. pril., ilustr. ISBN 978-961-6033-93-0. [COBISS.SI-ID 234096896]
 2. 144.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B.. Misliti družbo, ki (se) sama ne misli, (Zbirka Teorija, 2010, 5). Ljubljana: Sophia, 2010. XVII, 244 str. ISBN 978-961-6768-25-2. [COBISS.SI-ID 254130176]

2.08 Doktorska disertacija / Doctoral dissertation / Thèse de doctorat

 1. 145.KRAMBERGER, Taja. Memorija in spomin : zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije : (študija primera revije Modra ptica. Bartol z Vidmarjem) : doktorska disertacija. Koper: [T. Kramberger], 2009. 1242 p., ilustr., preglednice. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf. [COBISS.SI-ID 248508928]

2.10 Specialistično delo / Specialist thesis / Thèse spécaliste

 1. 146.KRAMBERGER, Taja. Sutton Hoo : (analiza grobišča). Ljubljana: [T. Kramberger], 1994. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17366829]
 2. 147.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B.. Adversus ladrones : akreditirani predmeti zgodovinske antropologije, pripravljeni za Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ), (Zbirka Ad legem et litem, 1). Koper: Addenda, 2010. 75 str. ISBN 978-961-93031-0-8. http://samizdataddenda2010.wordpress.com/. [COBISS.SI-ID 254974976]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav / Final research report / Rapport final de recherche

 1. 148.ROTAR, Drago B., MIHELJ, Sabina, KRAMBERGER, Taja. Obravnavanje kulture v slovenskih medijih : končno poročilo CRP. Ljubljana: [ISH-Fakulteta za podiplomski humanistični študij], 2002. 294 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 842637]
 2. 149.KRAMBERGER, Taja. Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov, (Znanstveno poročilo/Scientific Report, 09, 26). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009, 131p. ISBN 978-961-6086-98-1. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov. pdf. [COBISS.SI-ID 245771264]

2.16 Umetniško delo / Artistic work / Oeuvre d’art

 1. 150.KRAMBERGER, Taja. Marcipan, (Zbirka Prvenci). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 106 str. ISBN 86-11-14944-0. [COBISS.SI-ID 65627392]
 2. 151.KRAMBERGER, Taja. Marzipan, (Poetry Miscellany Chapbooks). Tennessee at Chattanooga: University, cop. 1997. [12] str. ISBN 1-881-489-205. [COBISS.SI-ID 72999424]
 3. 152.KRAMBERGER, Taja. Spregovori morje, (Zbirka Nova slovenska knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 111 str. ISBN 86-11-15548-3. [COBISS.SI-ID 99709184]
 4. 153.ČUČNIK, Primož, KRAMBERGER, Taja, SEMOLIČ, Peter, ŠTEGER, Aleš, OBIT, Michele (ur.). Različni jeziki : [delavnica o prevajanju – Topolove 2001] = Linguaggi di-versi : [laboratorio di traduzione – Topolò 2001]. Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko = Cividale: Circolo culturale Ivan Trinko, 2001. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1944300]
 5. 154.KRAMBERGER, Taja. Protitok = Gegenströmung : Notizen vom Ufer, (RanitzDruck, Nr. 10). Einmalige Aufl. Ottensheim: Thanhäuser, 2002. [45] str., ilustr. ISBN 3-900986-51-7. [COBISS.SI-ID 123373312]
 6. 155.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B., TALVAZ, Anne, JELNIKAR, Ana, OBIT, Michele. Mobilizacije = Mobilisations = Mobilizations = Mobilitazioni. Ljubljana: Društvo Tropos; Koper: KUD Zrakogled, 2004. 162 str., ilustr. ISBN 961-91533-0-8. [COBISS.SI-ID 218881024]
 7. 156.KRAMBERGER, Taja. Žametni indigo, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2004. 78 str. ISBN 961-6098-62-4. [COBISS.SI-ID 214702336]
 8. 157.KRAMBERGER, Taja. Vsakdanji pogovori, (Aleph, 108). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2006. 124 str., ilustr. ISBN 961-6036-78-5. ISBN 978-961-6036-78-8. [COBISS.SI-ID 229904128]
 9. 158.KRAMBERGER, Taja. Ezernyi csend : válogatott versek, (Pannónia könyvek). [Pécs]: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2008. 165 str. ISBN 978-963-9893-07-8. [COBISS.SI-ID 11941788]
 10. 159.KRAMBERGER, Taja. Mobilizacije = Mobilizacije = Mobilitazioni, (Poezija). Zagreb: Naklada Lara, 2008. 143 str., ilustr. ISBN 978-953-7289-31-7. [COBISS.SI-ID 246629632]
 11. 160.KRAMBERGER, Taja. Opus quinque dierum, (Aleph, 124). Ljubljana: Center za slovensko književnost: distribucija Buča, 2009. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6036-96-2. [COBISS.SI-ID 243467264]
 12. 161.KRAMBERGER, Taja. -stava –publike —–ni– : poetični priročnik za guljenje in kritično refleksijo ustave in nekaterih drugih pravnih aktov RS, (Zbirka Ad litteraturam, 1). Koper: Addenda, 2010. ISBN 978-961-93031-4-6. http://samizdataddenda2010.wordpress.com/. [COBISS.SI-ID 254978816]
 13. 162.KRAMBERGER, Taja. Le poème est une main offerte, (Zbirka Ad litteraturam, 2). Koper: Addenda, 2011. ISBN 978-961-93031-7-7. [COBISS.SI-ID 259084544]
 14. 163.KRAMBERGER, Taja. Refugij Tapù, (Collana Koderjana, 5). [Topolò]: Društvo Topolò – Topoluove; [Čedad]: Kulturno društvo Ivan Trinko, cop. 2011. 63, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 257435648]
 15. 164.OSOJNIK, Iztok, ŠTEGER, Aleš, OSTI, Josip, STROJAN, Marjan, ZLOBEC, Ciril, JESIH, Milan, KOMELJ, Miklavž, DEKLEVA, Milan, VOUK, Erika, SVETINA, Ivan, FRITZ, Ervin, KRAMBERGER, Taja, PAVČEK, Tone, SNOJ, Jože, MEDVED, Andrej, KORUN, Barbara, VOLFAND, Jože (ur.). Pesmi Parnasa : Veronikina antologija : [žlahten izbor Veronikinih nagrajencev ob 15. letnici nagrade]. 1. izd. Celje: Fit media, 2011. 247 str., sl. avtorjev. ISBN 978-961-6283-43-4. [COBISS.SI-ID 257298176]
 16. 165.KRAMBERGER, Taja. Z roba klifa, (Aleph, 147). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011. ISBN 978-961-6789-20-2. [COBISS.SI-ID 258749440]

2.25 Druge monografije in zaključena dela / Other monographs and other completed works / Autres monographies et autres ouvrages complets

 1. 166.KRAMBERGER, Taja. Nekaj beležk o morali v bontonih na prelomu 19. in 20. stoletja. Ljubljana: [t. Kramberger], 1997. 121 f. [COBISS.SI-ID 604301]

IZVEDENA DELA (DOGODKI) / PERFORMED WORKS (EVENTS) / OEUVRES EXÉCUTÉES (ÉVÉNEMENTS)

3.10 Umetniška poustvaritev / Artistic performance / Performance artistique

 1. 167.KRAMBERGER, Taja, IMREH, András. Linguaggi di versi = Different languages = Langages di-verses : poetry reading : Collegium Budapest, July 3, 2003. Budapest, 2003. [COBISS.SI-ID 888973]

3.12 Razstava / Exhibition / Exposition

 1. 168.KODERMAN, Alenka, KRAMBERGER, Taja. Slika – zapis sprememb. Ljubljana: ISH, 2000. [COBISS.SI-ID 889741]
 2. 169.ŽGANK, Nada, KRAMBERGER, Taja. Kotiček za nekadilce. Ljubljana: ISH, 2001. [COBISS.SI-ID 889997]
 3. 170.KATIČ, Lidija, KRAMBERGER, Taja. Portreti. Ljubljana: ISH, 2002. [COBISS.SI-ID 890253]
 4. 171.KRAMBERGER, Jaka, KRAMBERGER, Taja. Prestopanje simbolnih in realnih mej : razstava plakatov in umetniškega projekta “Pass-fix”. Ljubljana: ISH, 2003. [COBISS.SI-ID 890509]
 5. 172.THANHÄUSER, Christian, KRAMBERGER, Taja. Razstava grafik (lesorezov) in ročno vezanih knjig : ISH, 27. februar – maj 2003. Ljubljana: ISH, 2003. [COBISS.SI-ID 890765]
 6. 173.THANHÄUSER, Christian, KRAMBERGER, Taja. Razstava grafik “Donauländer” : Collegium Budapest – Institute for Advanced Study, junij 2003. Budapest: Collegium Budapest, 2003. [COBISS.SI-ID 891021]
 7. 174.KRAMBERGER, Taja. Razstava Afera Dreyfus (1894-1906): Evropski kontekst in lokalne reprezentacije, 23. oktober – 14. november 2008, Armerija Univerze na Primorskem, Koper.
 8. 175.KRAMBERGER, Taja.  Razstava Afera Dreyfus (1894-1906): Evropski kontekst in lokalne reprezentacije, 24. januar – 12. februar 2009, Licej France Prešeren, Trst.
 9. 176.KRAMBERGER, Taja.  Razstava Afera Dreyfus (1894-1906): Evropski kontekst in lokalne reprezentacije, 5. september – 14. november 2010, Sinagoga, Maribor.
 10. 177.KRAMBERGER, Taja.  Razstava Afera Dreyfus (1894-1906): Evropski kontekst in lokalne reprezentacije, 5. september – 14. november 2011, Pokrajinski muzej, Murska Sobota, marec 2011.

3.14 Predavanje na tuji univerzi / Invited lecture at foreign university / Conférence invitée à l’université étrangère

 1. 178.KRAMBERGER, Taja. Correspondances possibles entre la topographie et la topologie dans les Balkans : quelques repères dans les récits de voyage et dans les autobiographies (XIXe et XXe siècles). Pariz: Ecole des hautes études en sciences sociales, le 7 decembre 2001. [COBISS.SI-ID 702861]
 2. 179.KRAMBERGER, Taja. Discoursive realities as representative frames of collective memories : some notes on the process of cultural transfer through translation. Budapest: Collegium Budapest, le 7 juin 2003. [COBISS.SI-ID 889229]
 3. 180.KRAMBERGER, Taja. Some aspects and blind spots of Yugoslav History in 20th Century. Lisbon, Faculdade de Letras, Dpt. of History, Seminar of Dr. Luis Guerreiro (Contemporary History), 23rd May 2004.

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa / Unpublished conference contribution / Contribution non-publiée à une réunion

 1. 181.KRAMBERGER, Taja. Voyage(s) et frontières: correspondances possibles entre topographie et topologie dans les récits de voyage dans les Balkans: 19e siècle-début de 20e siècle : [prispevek na Mednarodnem kolokviju “Frontières et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes/Teritorialne in imaginarne meje od antike do današnjih dni”, Hotel Slon, Ljubljana, 17.-20. marec 2002]. Ljubljana, 18. marec 2002. [COBISS.SI-ID 718477]
 2. 182.KRAMBERGER, Taja. Reprezentacije kulture, družbeni imaginarij in transmisija kolektivne memorije : prikaz nekaterih rezultatov podprojekta o reprezentacijah kulture v tiskanih medijih v Sloveniji. 2003. [COBISS.SI-ID 887181]
 3. 183.KRAMBERGER, Taja. Med razsvetljenstvom in romantiko : različne implikacije reference ‘slovanstva’ = Between enlightenment and romanticism : various implications of the reference to ‘Slavity’ : META humanistika “Pre-misliti Evropo : slovanstvo kot aspekt evropske identitete, Koper 22. junij-6. julij 2007. Koper: Univerza na Primorskem, 27. jun. 2007. [COBISS.SI-ID 1274067]
 4. 184.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago. Border/Iron Curtain. Strategies of Survival and Subversion at the Italian-Slovenian Border (Gorizia and Nova Gorica; commenting the historico-anthropological film of Nadja Velušček and Anja Medved »Moja meja/Il mio confine«, 2002), project meeting and symposium »History of Socialism« of the Slovenian and Bulgarian Team, Belmeken/Sofija, 2. april 2010.
 5. 185.KRAMBERGER, Taja. The Effects of Socio-Analysis and Auto-Analysis: The Problem of Reflexivity in Literature and Social Sciences, Radical Education Conference, Moderna galerija, Ljubljana, 28.–29. november 2009.
 6. 186. KRAMBERGER, Taja. Nicht Mitmachen. Against a Mechanical Reproduction and Transmission of Any Form of Knowledge or Culture, International scientific conference “What is Left of Culture?”, Zagreb, november 2009.
 7. 187.KRAMBERGER, Taja. Sapere au!, mednarodna znanstvena konferenca “Prihodnost neke znanosti: o politiki sodobnega znanstvenega raziskovanja” / “International scientific conference “Future of sciences: on politics of contemporary scientific research”, Koper, UP FHŠ, 9. marec 2010.

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa / Unpublished invited conference lecture / Conférence invitée non-publiée

 1. 188.CONTI, Giulia, GREGORČIČ, Marta, HAKIMOVA, Aigul, JOGAN, Maca, KRAMBERGER, Taja, PAMUKOVIĆ, Nela, RADOJEVIĆ, Lidija. O bella ciao – ženska pesem upora danes / O bella ciao – Women’s songs of protest today : Center sodobnih kultur Španski borci, Ljubljana, 7. marec 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 796781]
 2. 189.KRAMBERGER, Taja. Politično in zgodovina / Le politique et l’histoire, Koper, v okviru predavanj Zares, Koper, 13. maj 2009.

3.25 Druga izvedena dela / Other performed works, scientific and cultural organizations and events / Autres oeuvres exécutées

 1. 190.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B.. Frontières et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes. Teritorialne in imaginarne meje od antike do današnjih dni. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 718989]
 2. 191.KRAMBERGER, Taja. Različni jeziki = Linguaggi di-versi = Different languages. Koper, 2002. [COBISS.SI-ID 888461]
 3. 192.KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B.. Strategies of (non)informing or disforming? : what you always wanted to know about research projects in Slovenia, but you forget to ask. Budapest, 2003. [COBISS.SI-ID 888717]
 4. 193.KRAMBERGER, Taja. Urbanost, znanost in refleksivnost : Društvo Tropos, Ljubljana, 28.10.2005. Ljubljana: Tropos, 25. okt. 2005. [COBISS.SI-ID 1379027]
 5. 194.KRAMBERGER, Taja. Collegium artium – Kolegij za kulturne, umetniške, strokovne in znanstvene prireditve pri Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2007/2009, pobudnica, idejna nosilka in predsednica kolegija Taja Kramberger, Koper (izvedenih prek 100 prireditev).

SEKUNDARNO AVTORSTVO / SECONDARY AUTHORSHIP / AUTEURE SECONDAIRE

Urednica / Editor / Éditrice

 1. 195.KRAMBERGER, Taja (ur.), MALEJ, Gašper (ur.). Različni jeziki = Linguaggi di-versi = Langages di-vers = Different languages. Koper: Libris: Kud Zrakogled, 2004. 221 str., ilustr. ISBN 961-90833-9-3. [COBISS.SI-ID 213838080]
 2. 196.ZOLA, Émile, KRAMBERGER, Taja (ur.). Obtožujem —! : pismo predsedniku republike g. Félixu Fauru (povezava je brez obširnih opomb, te so v tiskani verziji). Monitor ZSA, 2004, vol. 6, no. 1/2, str. 4-20. [COBISS.SI-ID 225164032]
 3. 197.KRAMBERGER, Taja. Dosjeji I (objava polemike in dokumentov ob Odprtem pismu literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti z dne 6. julija 2004). Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 139-182. [COBISS.SI-ID 223678952]
 4. 198.BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.), DAROVEC, Darko (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. 262 str. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9. [COBISS.SI-ID 230781184]
 5. 199.JUARROZ, Roberto, KRAMBERGER, Taja (ur.). Vertikalna poezija, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2006. 224 str. ISBN 961-242-035-1. [COBISS.SI-ID 222426880]
 6. 200. Družboslovne razprave. Kramberger, Taja (gostujoča urednica 2003). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovnerazprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
 7. 201.KRAMBERGER, Taja (ur.), JANKO SPREIZER, Alenka (ur.). Rasizmi in družbene reprezentacije Romov (2), (Monitor ZSA, vol. 11, no. 3-4), (Zbirka Ad anthropologiam et historiam, 2). Koper: Založba Annales UP ZRS: Addenda, 2009. ISBN 978-961-93031-6-0. http://samizdataddenda2010.wordpress.com/. [COBISS.SI-ID 255023872]
 8. 202.KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.), TOMINC, Ana (ur.). Temeljna besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo, (Monitor ZSA, vol. 12, no. 1-2; 3-4). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: = Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria: = Université du Littoral, Centre de la recherche scientifique: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. 2 zv. (425; 333 str.), ilustr. ISBN 978-961-6328-91-3. ISBN 978-961-6328-92-0. [COBISS.SI-ID 253626624]
 9. 203.KRAMBERGER, Taja (ur.). Afera Dreyfus (1894-1906) : konteksti, zastavki, vprašanja, dileme, (Zbirka Ad anthropologiam et historiam, 1). Koper: Addenda, 2011. ISBN 978-961-93031-3-9. http://samizdataddenda2010.wordpress.com/. [COBISS.SI-ID 254978304]
 10. 204.Družboslovne razprave. Kramberger, Taja (gostujoči urednik 2003). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovnerazprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
 11. 205.Monitor ISH. Kramberger, Taja (responsible editor 2001-2004). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 114155776]
 12. 206.Monitor ZSA. Kramberger, Taja (responsible editor 2004-2011). Koper: Založba Annales, 2004-. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 216290048]

Prevajalka / Translator / Traductrice

 1. 207.STEIN, Gertrude. Toklas Alice B. Zofa (Ljubl.), okt. 1997, št. 3, str. 46-49, portret. Ilustr. [COBISS.SI-ID 99620096]
 2. 208.OBIT, Michele. Michele Obit : pesmi. V: ŠTEGER, Aleš (ur.). Dnevi poezije in vina, Medana 1998 : [zbornik]. V Ljubljani: ŠOU, 1998, str. 192-203. [COBISS.SI-ID 606605]
 3. 209.JUARROZ, Roberto. Vertikalna poezija : pesmi Roberta Juarroza. Dialogi (Maribor), letn. 36, št. 11/12, str. 67-74. [COBISS.SI-ID 606861]
 4. 210.OBIT, Michele. Pesmi. Literatura (Ljublj.), jan./feb. 1999, letn. 11, št. 91/92, str. 167-179, portret. [COBISS.SI-ID 106721280]
 5. 211.OBIT, Michele. Leta na oknu, (Knjižna zbirka Alkimije). Trst: ZTT: = EST, 2001. 79 str., ilustr. ISBN 88-7174-054-8. [COBISS.SI-ID 1806828]
 6. 212.GAO, Xingjian. Ribiška palica za starega očeta, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). Radovljica: Didakta, 2001. 100 str. ISBN 961-6363-62-X. [COBISS.SI-ID 115095808]
 7. 213.MARROU, Henry-Irénée. Zgodovina vzgoje v antiki : rimski svet. Didakta, februar/marec 2001, letn. 10, št. 56/57, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 4091209]
 8. 214.VALENSI, Lucette, WACHTEL, Nathan. Zgodovinska antropologija. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 155-172. [COBISS.SI-ID 700045]
 9. 215.MACEY, David. Zgodovina norosti. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 187-203. [COBISS.SI-ID 700301]
 10. 216.VECCHIET, Franko, ČUK, Marij, DEDENARO, Roberto, MERMOLJA, Ace, KOŠUTA, Miroslav, OBIT, Michele, PALJK, Jurij, TOLUSSO, Mery Barbara, VISINTIN, Liliana, ŽERJAL, Irena. Minimalia. Trst: ZTT = Trieste: EST, 2002. 1 ov. (nasl. str., 2 zganjena lista z esejem, 9 map z 9 graf. listi), barve. [COBISS.SI-ID 1935340]
 11. 217.OBIT, Michele. Epifanija globine. Dialogi (Maribor), 2002, letn. 38, [št.] 9/10, str. 124-127. [COBISS.SI-ID 122005504]
 12. 218.CERTEAU, Michel de. Branje : divji lov. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, vol. 4, no. 1/4, str. 142-152. [COBISS.SI-ID 21359970]
 13. 219.BARTHES, Roland. Roland Barthes o Rolandu Barthesu : fragmenti iz knjige fragmentov. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, vol. 4, no. 1/4, str. 153-175. [COBISS.SI-ID 21363042]
 14. 220.ABRUTYTE, Neringa. Izpoved : (litvansko-slovenska izdaja), (Aleph, 90). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2004. 91 str. ISBN 961-6036-50-5. [COBISS.SI-ID 128761600]
 15. 221.100 grških mitov za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 264 str., ilustr. ISBN 86-11-16964-6. [COBISS.SI-ID 214978048]
 16. 222.DAVIES, Mererid Puw. Po potresu. Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 133. [COBISS.SI-ID 221927168]
 17. 223.DE PAOR, Louis. Ljubezenska pesem. Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 134. [COBISS.SI-ID 221930496]
 18. 224.MARTÍNEZ INGLÉS, Txema. Pošasti. Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 135. [COBISS.SI-ID 221944064]
 19. 225.KRONBERGS, Juris. Zimska molitev volka eno-oko. Apokalipsa, 2004, št. 84/85, str. 137. [COBISS.SI-ID 221945856]
 20. 226.RANKE, Leopold von. Predgovor k prvi izdaji “Zgodovin romanskih in germanskih ljudstev od 1494-1514” = Vorrede der ersten ausgabe zu den “Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494-1514”. Monitor ZSA, 2004, vol. 6, no. 1/2, str. 112-117. [COBISS.SI-ID 225182720]
 21. 227.THIESSE, Anne-Marie. Krajine. Monitor ZSA, 2004, vol. 6, no. 3/4, str. 97-100. [COBISS.SI-ID 225206016]
 22. 228.TALVAZ, Anne. Pesmi. Apokalipsa, 2005, št. 94/95, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 226406912]
 23. 229.JUARROZ, Roberto, KRAMBERGER, Taja (ur.). Vertikalna poezija, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2006. 224 str. ISBN 961-242-035-1. [COBISS.SI-ID 222426880]
 24. 230.VIROLAINEN, Merja. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 22-28. [COBISS.SI-ID 247206912]
 25. 231.AGUILAR AMAT, Anna. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 247204608]
 26. 232.KINSKY, Esther. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 53-64. [COBISS.SI-ID 247221760]
 27. 233.BEURARD-VALDOYE, Patrick. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 65-73. [COBISS.SI-ID 247230464]
 28. 234.SIEGEL CARLSON, Barbara. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 74-78. [COBISS.SI-ID 247232000]
 29. 235.HORVAT, Magdalena. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 79-83. [COBISS.SI-ID 247235072]
 30. 236.BAROS, Linda Maria. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 84-92. [COBISS.SI-ID 247235840]
 31. 237.RÓŻYCKI, Tomasz. [Pesmi]. Apokalipsa, 2006, str. 93-102. [COBISS.SI-ID 247236864]
 32. 238.WACQUANT, Loïc. Onkraj antinomije družbene fizike in družbene fenomenologije. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 47-54. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 33. 239.WACQUANT, Loïc. Govorica, spol, simbolno nasilje. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 87-124. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 34. 240.WACQUANT, Loïc. Onkraj antinomije družbene fizike in družbene fenomenologije. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 125-132. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 35. 241.WACQUANT, Loïc. Kritično mišljenje kot topilo dokse. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 175-182. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 36. 242.BOURDIEU, Pierre. Leva in desna roka države. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 217-224. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 37. 243.BOURDIEU, Pierre. Kultura je v nevarnosti. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 47-54. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9.
 38. 244.SZŐCS, Géza. Obleči neprevidnega otročička, ki v tebi spančka. Dudar. Primorska srečanja, 2007 [izšlo 2009], letn. 31, št. 318/319, str. 141-142. [COBISS.SI-ID 248035584]
 39. 245.BOURDIEU, Pierre. Biografska iluzija. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 1/2, str. 249-254. [COBISS.SI-ID 250822400]
 40. 246.KERSHAW, Ian. Hitler (1889-1936: oholost). Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 1/2, str. 285-300. [COBISS.SI-ID 250824960]
 41. 247.ČEHOV, Anton Pavlovič, ZOLA, Émile. Dva dokumenta iz afere Dreyfus : pismo Antona Pavloviča Čehova Alekseju Sergejeviču Suvorinu (februarja 1898) in Zolajeva izjava poroti (marca 1898). Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 1/2, str. 355-365, ilustr. [COBISS.SI-ID 250831104]
 42. 248.GOTO, Hiromi. Zgodbe iz prsi. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 250862080]
 43. 249.BRAND, Dionne. Po čemer vsi hrepenimo : (odlomek iz romana). Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 160-166. [COBISS.SI-ID 250865152]
 44. 250.LUKÁCS, Zsolt (ur.). Pesniki, čakajoči na angela : antologija sodobne transilvanske/sedmograške poezije, (Zbirka Pretoki, 4). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Ab-art, 2009. 115 str. ISBN 978-961-6644-43-3. [COBISS.SI-ID 247089408]
 45. 251.COATS, Lucy. 100 grških mitov za otroke. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 264 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16964-4. [COBISS.SI-ID 244713984]
 46. 252.YATES, Frances A. Umetnost memorije. Emzin, št. 3, december 2009, str. 17-22. [COBISS.SI-ID 237763284]
 47. 253.KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.), TOMINC, Ana (ur.). Temeljna besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo, (Monitor ZSA, vol. 12, no. 1-2; 3-4). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: = Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria: = Université du Littoral, Centre de la recherche scientifique: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. 2 zv. (425; 333 str.), ilustr. ISBN 978-961-6328-91-3. ISBN 978-961-6328-92-0. [COBISS.SI-ID 253626624]
 48. 254.Monitor ZSA. Kramberger, Taja (prevajalec 2010). Koper: Založba Annales, 2004-. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 216290048]

Ilustratorica / Illustrator / Illustratrice

 1. 255.KRAMBERGER, Taja (ur.), MALEJ, Gašper (ur.). Različni jeziki = Linguaggi di-versi = Langages di-vers = Different languages. Koper: Libris: Kud Zrakogled, 2004. 221 str., ilustr. ISBN 961-90833-9-3. [COBISS.SI-ID 213838080]

Avtorica dodatnega besedila / Author of introduction / Auteure du texte supplémentaire

 1. 256.KODERMAN, Alenka. Alenka Koderman : slike : Loterija Slovenije, Galerija, Ljubljana, 1999, 15.9-8.10. Ljubljana: Loterija Slovenije, 1999. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1321070]
 2. 257.HMELJAK, Karlo. Dve leti pod ničlo. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2007. 68 str. ISBN 978-961-6098-97-7. [COBISS.SI-ID 235377920]
 3. 258.GOTO, Hiromi. Zgodbe iz prsi. Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 250862080]
 4. 259.BRAND, Dionne. Po čemer vsi hrepenimo : (odlomek iz romana). Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 160-166. [COBISS.SI-ID 250865152]

Komentorica pri diplomskih delih / (Co-)Supervisor for Undergraduate Theses / Co-tutrice des thèses de diplôme

 1. 260.SMERDEL GERŽELJ, Urška. Pomen in vloga znanstvenega, religioznega in političnega polja pri konstruiranju družbene podobe Angele Vode : (primer iz analize družbene reprodukcije patriarhalnega sistema) : diplomsko delo. Koper: [U. Smerdel Gerželj], 2008. 115 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Smerdel-Gerzelj-Urska.pdf. [COBISS.SI-ID 512422784]
 2. 261.MENIH, Helena. Problematika stigmatiziranih s telesnim hendikepom : diplomsko delo. Koper: [H. Menih], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 512405120]
 3. 262.KARNIČAR, Anja. Diskurzivne konstrukcije spola : ženskost, moškost in telo : diplomsko delo. Koper: [A. Karničar], 2009. 86 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Karnicar-Anja.pdf. [COBISS.SI-ID 512525952]
 4. 263.BUTKOVIČ, Uršula. Kratka analiza “maja ’68” : diplomsko delo. Koper: [U. Butkovič], 2009. 81 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Butkovic-Ursula.pdf. [COBISS.SI-ID 512525184]
 5. 264.PIRC, Ana. Vpliv družbene konstrukcije spola na razvoj in stopnjo kriminalitete : diplomsko delo. Koper: [A. Pirc], 2009. 95 f., graf. prikazi. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Pirc-Ana.pdf. [COBISS.SI-ID 512545920]
 6. 265.BOLTAR, Tina. Družinske vezi jetnikov taborišč v 2. svetovni vojni : diplomsko delo. Koper: [T. Boltar], 2010. 148 f., ilustr., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Boltar-Tina.pdf. [COBISS.SI-ID 512623232]
 7. 266.GEC, Patricia. Identitetne in identifikacijske diskurzivne strategije dreyfusistov in antidreyfusistov : diplomsko delo. Koper: [P. Gec], 2010. 94 f., tabele. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Gec-Patricia.pdf. [COBISS.SI-ID 512601728]
 8. 267.FRIŠKIČ, Samuel. “Kleklove” novine vs. “Benkova” Murska krajina : poskus zgodovinsko antropološke (diskurzivne) analize dveh prekmurskih tiskov in poskus orisa razmerij med dvema vodilnima političnima in ideološkima taboroma v Prekmurju med letoma 1932 in 1941 : diplomsko delo. Koper: [S. Friškič], 2010. 93 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Friskic-Samuel.pdf. [COBISS.SI-ID 512643968]
 9. 268.KOHEK, Maja. Odporniško gibanje Bela vrtnica skozi koncepte oblasti, odpora, neustrašnega govora (parrhesia) in diskurza po Foucaltu : diplomsko delo. Koper: [M. Kohek], 2010. 115 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kohek-Maja.pdf. [COBISS.SI-ID 512643200]
 10. 269.GAVRILOSKI, Marko. “Vsi Azijci so slabi mornarji” : analiza stereotipov, predsodkov in rasizma ter vprašanje odsotnosti spremne besede v potopisu Samotno potovanje : diplomsko delo. Koper: [M. Gavriloski], 2010. XIII, 180 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512678784]

Komentorica pri diplomskih delih  (bolonjski študij 1. stopnje) / (Co-)Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme) / Co-tutrice des thèses de diplôme (études de Bologne, 1er  degrée)

 1. 270.KRIVEC, Žan. Vloga francoske vojske v aferi Dreyfus : zaključno delo. Koper: [Ž. Krivec], 2009. 24 f. [COBISS.SI-ID 512531072]
 2. 271.TRŠINAR, Miha. Antropocentrizem : zaključno delo. Koper: [M. Tršinar], 2010. 45 f. [COBISS.SI-ID 512636288]
 3. 272.PETRUŠA, Robert. Nacionalizem : “analiza nekega imaginarnega koncepta” : zaključno delo. Koper: [R. Petruša], 2010. 34 f. [COBISS.SI-ID 512608640]
 4. 273.RADOJA, Petra. “Produkcija sovražnega drugega : antisemitski diskurz v Alešovčevem Brenclju v lažnjivi obleki” : zaključno delo. Koper: [P. Radoja], 2010. II, 21 f. [COBISS.SI-ID 512642944]
 5. 274.POJE, Petra. Štafeta mladosti : politični pomen manifestacije : zaključno delo. Koper: [P. Poje], 2010. 21 str. [COBISS.SI-ID 512658816]

Oseba, ki intervjuva / Interviewer / Interrogateure (d’entretien)

 1. 275.SCHELL, Christine. Če si majhen, je eno izmed sredstev za boj proti provincializaciji prav izmenjava na najvišji ravni : Christine Schell = Quand on est petit, un des moyens de lutter contre la provincialisation, est d’échanger au plus haut niveau. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2001, let. 3, št. 1-2, str. 204-209. [COBISS.SI-ID 693133]
 2. 276.POURBAIX, Joël. “Morje se me otrese” : (intervju s kanadskim pesnikom Joëlom Pourbaixom) = “La mer me démonte” : (entretien avec le poète canadien Joël Pourbaix). Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 3/4, str. 141-142, 146-147, portret. [COBISS.SI-ID 250858752]

Redaktor prevoda / Translation editor / Supérvision de traduction

 1. 277.BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc. Neoliberalni novorek: zabeležke o novi planetarni vulgati. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], avg. 2003, letn. 19, št. 43, str. 57-63. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43bourdieuwacquant.pdf. [COBISS.SI-ID 22397021]
 2. 278.WACQUANT, Loïc. Penalizacija revščine in vzpon neoliberalizma. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], avg. 2003, letn. 19, št. 43, str. 65-75. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43wacquant.pdf. [COBISS.SI-ID 22397277]
 3. 279.BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc, KRAMBERGER, Taja (ur.), ROTAR, Drago B. (ur.). Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. 262 str. ISBN 961-6033-87-5. ISBN 978-961-6033-87-9. [COBISS.SI-ID 230781184]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s