O avtorici / About the author / Sur l’auteure

Dr. Taja Kramberger Curriculum vitae                                              

SLOVENSKO / ENGLISH (scroll down) / FRANÇAIS (descendez par la page)

SLOVENSKO:

Rodila se je leta 1970 v Ljubljani (Slovenija). Je pesnica, prevajalka, doktorica zgodovine in zgodovinske antropologije, angažirana v javni sferi. Živi v Kopru in dela v poljih literature in družbenih znanosti. Med letoma 1997 in 2006 je bila prejemnica več štipendij Ambasade Republike Francije v Sloveniji, École des hautes études en sciences socialesCentre des recherches historiques (EHESS–CRH), Maison des sciences de l’homme (MSH). V študijskem letu 2002–2003 je bila pol leta junior fellow na Collegium Budapest–Institute for Advanced Study. Sodelovala je na več raziskovalnih projektih in mednarodnih kolokvijih, nekatere je pomagala soorganizirati (npr. 2002: »Teritorialne in imaginarne meje na Balkanu od antike  do današnjih dni« v skupni organizaciji ISH, Ljubljana, in EHESS, Pariz; 2008: »Zgodovina pozabe« v skupni organizaciji UP FHŠ & UP ZRS, Koper, in AUF, Montréal).

Med letoma 2004 in 2010 je bila zaposlena na Fakulteti za humanistične študije novoustanovljene Univerze na Primorskem, kjer je pomagala postaviti celotno programsko smer zgodovinske antropologije (soavtorica 12 predmetov), med letoma 2007 in 2009 pa je kot predsednica Collegium artium (neplačano) vodila prek 100 kulturnih prireditev skupaj s študentkami in študenti ter nekaj kolegi in kolegicami. Leta 2008 je skupaj s študentkami in študenti skozi seminarsko delo pripravila obsežno razstavo o evropskih in lokalnih razsežnostih afere Dreyfus (1894–1906) s spremljajočimi audio in video posnetki, ki je bila najprej postavljena v Kopru (2008, glej zloženko), nato pa je gostovala v Trstu (2009), Mariboru (2010) in Murski Soboti (2011).

Zaradi visokih ali najvišjih študentskih ocen skozi vsa leta in velikodušnega dela za dobro akademske in lokalne skupnosti je postala tarča kolegic in kolegov (in nekaterih slovenskih literatov), ko se je mlada fakulteta domala brez odpora začela pospešeno neoliberalizirati in je intelektualno delo postalo podrejeno grabljenju kapitala, indeksom in menežeriranju. Zaposlitev je izgubila leta 2010 v sklopu obsežne kadrovske čistke, ki sta jo orkestrirano izvršili vodstvi Univerze na Primorskem pod rektorjem Radom Bohincem in Fakultete za humanistične študije v Kopru pod dekanko Vesno Mikolič (več o tem ‒ z obsežno dokumentacijo odpuščanja in obravnavanja ljudi ‒ tule: http://resimouniverzo.blogspot.com/). Po sklepu sodišča ji je Univerza na Primorskem morala plačati odškodnino.

Kot urednica, prevajalka, avtorica in soavtorica je doslej objavila okoli 60 publikacij, med njimi 38 številk znanstvene revije (odgovorna urednica), 3 znanstvene monografije, 4 literarne oz. znanstvene zbornike, 5 knjig literarnih prevodov, 9 zbirk svoje poezije in 2 knjigi za otroke (glej Literary Data / Données littéraires in Scientific Data / Données scientifiques). Prevodi njene poezije so objavljeni v več antologijah, revijah in knjigah. Sodelovala je na številnih mednarodnih literarnih srečanjih in okroglih mizah po svetu. Večkrat je bila nominirana in v finalnih izborih za literarne nagrade, prejela je nekaj literarnih nagrad in štipendij v Sloveniji in zunaj nje; med njimi leta 2000 štipendijo KulturKontakt in Edition Thanhäuser za dvojezično knjigo (Gegenströmung/Protitok); 2005 državno štipendijo za Vrhunske umetniške dosežke in leta 2007 nagrado Veronika za najboljšo pesniško zbirko leta.

Leta 2011 je skupaj s pesnicama Barbaro Korun in Tatjano Jamnik ustanovila Mednarodno literarno nagrado KONS®, ki je priznanje za celovito in aktivno življenjsko delovanje posameznic oz. posameznikov v literarnem polju, za njihova vlaganja v skupno dobro vseh ljudi, tj. za vsestranske angažmaje za izboljšanje družbenih razmer in občih pogojev za delo in ustvarjanje v okolju. Prevaja znanstvena (Pierra Bourdieuja, Loïca Wacquanta, Michela de Certeauja, Lucette Valensi, Anne-Marie Thiesse, Rolanda Barthesa idr.) in literarna dela (poezijo, prozo, otroško literaturo) iz francoščine (Gao Xingjian, Tahar Bekri, Joel Pourbaix idr.), angleščine (Gertrude Stein, Lucy Coats, Dionne Brand, Hiromi Goto, June Jordan, Muriel Rukeyser, Audre Lorde, Taslima Nasrin, Adrienne Rich idr.), italijanščine (Michele Obit) in španščine (Roberto Juarroz, Roque Dalton, Otto Rene Castillo, Claribel Alegria idr.). Trenutno (2011/2012) pripravlja glasbeno-pesniški performans z naslovom »Si se calla el cantor / Če pevca utišaš«.

Več:

– TK-bio-bibilo-sirse

– ali v rubriki  AGENDA & BIO-BIBLIO v gornjem meniju, kjer je naveden popolnejši izbor bibliografije in angažmajev (v sprotnem dopolnjevanju, uradni slovenski bibliografiji v COBISS in SICRIS sta namreč kar se da nepopolni)

ENGLISH:

Taja Kramberger was born in 1970 in Ljubljana (Slovenia). She is a poet and translator, and holds a PhD in history and historical anthropology. She is also engaged in public sphere for the rights of people. She lives in Koper and works in fields of literature and social sciences. Between 1997 and 2006 she was the receiver of different scientific fellowships: of the Embassy of the Republic of France in Slovenia, of the École des hautes études en sciences socialesCentre des recherches historiques (EHESS–CRH), and of the Maison des sciences de l’homme (MSH) in Paris. In academic year 2002–2003 she was a junior fellow at the Collegium Budapest–Institute for Advanced Study. She has collaborated on different research projects and participated in international scientific meetings, in fact she was a co-organizer of some of them (e.g. in 2002: »Territorial and imaginary borders on Balkans from antiquity till today « in co-organization of the ISH, Ljubljana, and the EHESS, Paris; in 2008: »History of Oblivion« in co-organization of the FHŠ / ZRS – University of Primorska, Koper, and AUF, Montréal).

Between 2004 and 2010 she was employed at the Faculty of Humanities of the University of Primorska, where she helped setting up the whole program of Historical Anthropology (she is the co-author of 12 courses), and between 2007 and 2009 she led (voluntarily and unpaid) ‒ as a president of Collegium artium ‒ together with students and some of the academic colleagues more than 100 cultural events at the faculty. With her students she studied European and local dimensions of the Dreyfus Affair (1894–1906) in the frames of seminar work, and as a final act in 2008 prepared with them an extensive exhibitions on it with accompanied audio and video recordings. The exhibition was for the first time shown in Koper (2008), then invited to Trieste (2009), Maribor (2010) and Murska Sobota (2011).

Though she had very high or highest marks for her pedagogical work during all her faculty years and was generously investing much of her time to the benefits of the academic and local community (or maybe just because of that) she has become a target of intrigues of her university colleagues (and some Slovenian writers), when a young faculty has started sinking almost without resistance into the neoliberal paradigm, and consecutively intellectual work has become subordinated to the capital, index-ratings and management. She has lost her job in the process of an expansive academic purge in 2010, which was orchestrated by the leaders of the University of Primorska under the mandate of Rado Bohinc (Chancellor) and by the leaders of the Faculty of Humanities under conduction of Vesna Mikolič (Dean). (Vast documentation on these events, that is on dismissals and dealing with people, as well as a public polemic on the subject is available here: http://resimouniverzo.blogspot.com/ .) After the juridical decision the University of Primorska was obliged to pay her the damages.

She has, as an editor, translator, author and co-author, till now published around 60 publications,  among them 38 numbers of the multilingual journal of anthropology (Editor-in-Chief), 3 monographs in history and social sciences, 4 collections of scientific and literary texts, 5 books of literary translations, 9 books of her poetry and 2 books for children (see Literary Data / Données littéraires and Scientific Data / Données scientifiques). Translations of her poetry were published in many anthologies, journals and books. She has participated in numerous international literary meetings and round tables around the world. She has been repeatedly nominated for literary awards and has received some of the awards and fellowships in Slovenia and outside it (e. g. in 2000 fellowship of the KulturKontakt and the Edition Thanhäuser for a bilingual book Gegenströmung/Protitok; in 2005 state fellowship for the Topmost artistic achievements, and in 2007 Veronika Award for the best poetry book of year 2006).

In 2011 she has founded together with two other poets from Slovenia, Barbara Korun and Tatjana Jamnik, the International Literary Award KONS®, which is given for the lifelong activities, vital and with integrity, of individuals in literary field, for their investments in common good of all people, that is for their many-sided engagements for the improvement of social circumstances and general conditions for work and creativity in their respective environments.

She translates texts of social sciences and humanities (Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Michel de Certeau, Lucette Valensi, Anne-Marie Thiesse, Roland Barthes etc.) and literary works (poetry, prose, literature for children) from French (Gao Xingjian, Tahar Bekri, Joel Pourbaix idr.), English (Gertrude Stein, Lucy Coats, Dionne Brand, Hiromi Goto, June Jordan, Muriel Rukeyser, Audre Lorde, Taslima Nasrin, Adrienne Rich idr.), Italian (Michele Obit) and Spanish (Roberto Juarroz, Roque Dalton, Otto Rene Castillo, Claribel Alegria). She arranges currently (2011/2012) a musically-poetical performance entitled »Si se calla el cantor / If the singer is silenced«.

More:

– TK-bio-bibilo-broader

– or in the rubric AGENDA & BIO-BIBLIO in the main menu, where you can find an updated selection of the bibliography and current engagements (in permanent completition, official Slovenian bibliographies enlisted in COBISS and SICRIS are eventually very incomplete)

FRANÇAIS:

Taja Kramberger, née 1970 à Ljubljana (Slovénie), poète, traductrice, docteure en histoire et anthropologie historique, engagée publiquement. Réside à Koper et travaille dans les champs littéraire et de sciences sociales. Elle était la bénéficiaire de plusieurs bourses de l’Ambassade de France en Slovénie, de l’École des hautes études en sciences sociales Centre de recherches historiques, de la Maison des sciences de l’homme (entre 1997 et 2006). Dans l’année académique 2002-2003 elle fut, pour six mois, le junior fellow au Collegium Budapest – Institute for Advanced Study. Elle collaborait dans plusieurs projets de recherche et participait aux colloques internationaux ; elle fut engagée dans l’organisation des certains de ces derniers (par. ex., en 2002 la réunion par l’EHESS & CNRS, Paris et l’ISH, Ljubljana, sur les « Frontières territoriales et imaginaires dans les Balkans de l’antiquité à nos jours » ; en 2008 la réunion « Histoire de l’oubli » par FHŠ / ZRS – Université de Primorska, Koper, et AUF, Montréal).

Entre 2004 et 2010 elle était employée à la Faculté des sciences humaines de la nouvellement créée Université de Primorska où elle contibua décisivement à la création et le fonctionnement du programme d’études en anthropologie historique (coauteure des 12 cours universitaires), entre 2007 et 2009 elle dirigait, en tant que la présidente du Collegium artium et avec la collaboration des étudiantes et étudiants – et une poignée des collegues, une centaine des manifestations culturelles, mais sans soutien quelconque de la part de la direction de l’Université. En 2008 elle arrangea, avec les étudiants de son séminaire, une exposition exhaustive présentant les dimensions européennes et locales de l’Affaire Dreyfus (1894‒1906) garnie par les prises vidéo et audio. Cette exposition fut d’abord présentée à Koper (2008), ensuite à Triest (2009), à Maribor (2010) et à Murska Sobota (2011).

C’est bien à cause des notes estudiantines les plus hautes et son engagement magnanime en faveur des communautés académique et locale pendant toutes les années de son travail à l’Université de Primorska qu’elle soit devenue la cible du mécontentement ed de l’envie de la majorité des collègues (et des écrivains slovènes) au moment où la jeune Université entre, à peu près sans résistance, entrait dans le cercle vicieux de la néolibéralisation accélérée et le travail intellectuel commençait à devenir ouvertement subordonné au ramassement des capitaux par transferts des moyens publics en des fonds privés, à des évaluatiatins quantutatives et au management. Elle a perdu son poste de travail en 2010 au cours d’une vaste purge idéologique contre la pensée critique conduite de concert par la direction de l’Universtité de Primorska sous la direction du recteur Rado Bohinc, et celle de la Faculté des études humaines sous la direction de la doyenne Vesna Mikolič (pour plus sur ce sujet – une documentation exhaustive sur les tactiques du licenciement massif et la polémique publique incluses – voir : http://resimouniverzo.blogspot.com/). La décision de la Cour chargea l’Université de Primorska de payer un undemnité à Taja Kramberger.

Éditrice, traductrice et auteure ou co-auteure d’environ 60 publications, dont 38 numéros d’une revue scientifique/culturelle (rédactrice-en-chef), 3 monographies scientifiques, 4 recueils des textes scientifiques et littéraires, 5 livres de traductions littéraires, 9 livres de sa propre poésie et 2 livres pour les enfants (voir Literary Data / Données littéraires et Scientific Data / Données scientifiques). Traductions de sa poésie sont publiées dans plusiers anthologies, revues et livres à part. Elle était participante au grand nombre des réunions et tables rondes littéraires un peu partout. Elle fut plusieurs fois nominée ou dans le choix final pour les prix littéraires et elle reçut quelques prix et bourses littéraires en Slovénie et à l’étranger, entre autres, en 2000, Bourse de KulturKontakt et de l’Edition Thanhäuser pour un livre bilingue (Gegenströmung/Protitok); en 2005, Bourse de l’État pour les contributions artistiques supérieures, et, en 2007, Prix Veronika pour le mellieur receuil de la poésie.

En 2011, avec concours des poètes Barbara Korun in Tatjana Jamnik, Taja Kramberger créa le Prix littéraire international KONS®, décerné pour les engagements des écrivaines et écrivains dans le champs littéraire, en faveur commun des gens, c’est-à-dire, pour les engagements multiples dans l’amélioration des conditions sociales pour le travail créatif dans leurs milieux respectifs,  pendant la totalité de leur vie. Elle traduisait aussi les ouvrages des sciences sociales (Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Michel de Certeau, Lucette Valensi, Anne-Marie Thiesse, Roland Barthes) et de la  littérature (poésie, prose, littérature d’enfants) du français (Gao Xingjian, Tahar Bekri, Joël Pourbaix, etc.), de l’anglais (Gertrude Stein, Lucy Coats, Dionne Brand, Hiromi Goto, June Jordan, Muriel Rukeyser, Audre Lorde, Taslima Nasrin, Adrienne Rich, etc.), de l’italien (Michele Obit) et de l’espagnol (Roberto Juarroz, Roque Dalton, Otto Rene Castillo, Claribel Alegria). En ce moment (2011/2012), elle est en train de préparer une performance musico-poétique intitulée « Si se calla el cantor » (« Si l’on fait se taire le chanteur »).

Plus:

TK-bio-bibilo-élargie

– ou dans la rubrique AGENDA & BIO-BIBLIO dans le menu principal, où on peut trouver la sélection ajournée de la bibliographie et des engagements courants (en construction constante, les bibliographies officielles slovènes enrégistré dans les COBISS et SICRIS sont en fait très incomplètes et lacunaires)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s